Magisterské studium

Domácí stránka

Novinky

Věda

Výuka

Otázky

Studijní materiály

Termíny zkoušky

Pavilon CH

Morfologie

Historie anatomie

Česká anatomická společnost

Anatomický kroužek

Topografie hrudníku

Pro zájemce o tabulku upravenou pro tisk, klikněte zde

Mediastinum superius

 • kraniálně: apertura thoracis sup. (T1, 1. žebra, horní okraj sterna)
 • ventrálně: manubrium sterni, žebra + svaly
 • dorzálně: páteř, žebra + svaly
 • laterálně: pleura mediastinalis
 • kaudálně: myšlená rovina: angulus sterni → meziobratlová destička T4-5
 • Útvary v 5 vrstvách z povrchu do hloubky:

  1. brzlík, úpony mm. sternothyroideus et sternohyoideus, vasa thoraciaca int. + větve

  2. vrstva žil: vv. brachiocephalicae (plexus thyroideus impar, v. intercostalis sup. sin.) se spojují do v. cava sup., ductus thoracicus, nn. phrenici

  3. vrstva tepen: arcus aortae + větve

  4. orgány: průdušnice + bifurcatio tracheae (ve výši těla T4), jícen + nn. vagi, rr. cardiaci, n. laryngeus reccurens sin., nodi lymphoidei tracheobronchiales, nodi lymphoidei paratracheales, membrana bronchopericardiaca

  5. truncus sympathicus dx. et sin., nn. cardiaci, nodi lymphoidei juxtaoesophageales, m. longus colli

  Mediastinum anterius
 • kraniálně: myšlená rovina mezi angulus sterni a meziobratlovou destičkou T4-5
 • ventrálně: corpus sterni, žebra + svaly
 • dorzálně: osrdečník
 • kaudálně: bránice
 • ligg. sternopericardiaca
 • nodi lymphoidei parasternales, prepericardiaci (= "n.l. mediastinales posteriores")
 • vasa thoracica int. + větve
 • m. transversus thoracis
 • Mediastinum medium
 • kraniálně: myšlená rovina mezi angulus sterni a meziobratlovou destičkou T4-5
 • ventrálně: osrdečník
 • dorzálně: osrdečník
 • kaudálně: bránice
 • srdce v osrdečníku
 • aorta ascendens, truncus pulmonalis
 • v. cava sup., v. cava inf. (+ ústí v. azygos)
 • nn. phrenici, vasa pericardiacophrenica
 • plexus cardiacus
 • vv. pulmonales
 • nodi lymphoidei pericardiaci laterales
 • Mediastinum posterius
 • kraniálně: myšlená rovina mezi angulus sterni a meziobratlovou destičkou T4-5
 • ventrálně: osrdečník
 • dorzálně: páteř, žebra + svaly
 • kaudálně: bránice
 • jícen + plexus oesophageus
 • truncus sympaticus + nn. splanchnici (major, minor, imus)
 • nodi lymphoidei prevertebrales, juxtaoesophageales (= "n.l. mediastinales posteriores")
 • ductus thoracicus
 • v. azygos, hemiazygos et hemiazygos accessoria (+ přítoky)
 • aorta thoracica + větve
 • Recessus pleurales

   
 • recessus costodiaphragmaticus (nejnižší místo pohrudniční dutiny)
 • recessus costomediastinalis
 • recessus phrenicomediastinalis
 • recessus vertebromediastinalis
 • Bránice (diaphragma)

  pars lumbalis (crus sin.,dx.)

  hiatus aorticus (mezi crura diaphragmatis, ohraničen lig. arcuatum medianum)

  hiatus oesophageus (v crura diaphragmatis)

  foramen venae cavae (v centrum tendineum)

  pars costalis, pars sternalis

  trigonum strenocostale + lumbocostale

  → truncus sympathicus, nn. splanchnici, (v. azygos et hemiazygos)

  → aorta thoracica/abdominalis, ductus thoracicus (v. azygos et hemiazygos)

  → jícen, truncus vagalis ant., post. (+ rr. gastrici), rr. oesophageales a. et v. gastricae sin.

  → v. cava inf., rr. phrenicoabdominales n. phrenici dx.

   

   

  Spatium intercostale

 • mezi dvěma sousedními žebry
 • mm. intercostales ext (+ membrana intercostalis ext.)
 • mm. intercostales int.(+ membrana intercostalis int.)
 • nervově-cévní svazek - kraniálně: v. (kraniálně) + a. intercostalis ant. et post. (uprostřed) + n. (kaudálně) intercostalis / kaudálně: r. collateralis a. intercostalis post. + r. collateralis n. intercostalis
 • mm. intercostales intimi
 • mm. subcostales
 •  

  Připomínky, podněty a nápady pište na adresu: david[tečka]kachlik{zavináč}lf3{tečka}cuni{tečka}cz

   

  Copyright: David Kachlík - 2002