Magisterské studium

Domácí stránka

Novinky

Věda

Výuka

Otázky

Studijní materiály

Termíny zkoušky

Pavilon CH

Morfologie

Historie anatomie

Česká anatomická společnost

Anatomický kroužek

Alena Doubková, M.D., Ph.D.

List of publications

Články bez IF:

 

 1. Puzanová, L., Doskočil, M., Doubková, A. (1976): Embryotoxické a teratogenní působení selen a na zárodek kuřete. Sborník lék. 76. Č. 9. Str. 269 – 275.
 2. Puzanová, L., Doskočil, M., Doubková, A. (1976): L ´action tératogene du Sélénium aux embryos du poulet.. Sborník XIX. Anatomického sjezdu, Acta Univ. Carol. Medica str. 283 – 288.
 3. Puzanová, L., Doskočil, M., Doubková, A. (1997): Aplikace některých škodlivých látek z prostředí na vyvíjející se organismus. Předneseno na slavnostním zasedání k příležitosti 25. výročí LFH UK a 75. výročí FN 10. Sborník konference str. 8 – 9
 4. Puzanová, L., Doskočil, M., Doubková, A. (1978): Disturbances of the development of chick embryos after administration of berylium chloride at early stages of embryogenesis. Fol. Morphol. Praha, 24. Č. 3., str. 228 – 231
 5. Puzanová, L., Bavor, M., Doubková, A.(1991): Vývojové změny po aplikaci vanadu a selenu. Plzeň. lék. sborn. suppl. 63, str. 109 – 111
 6. Stingl, J., Čech, P., Doubková, A., Kovanda, J., Rejmontová, J. (1994): Our First Experience with the A. D. A. M. program FDM vol.4., number 4., str. 285 – 287
 7. Doubková, A. (1994): The topographical Relations hips of Vascular Structures to the Anterior Surface of the Thoracic and Lumbar vertebral Column. FDM. Vol. 4.,number 3., str. 141 – 142.
 8. Doubková, A.; Krbec, M.; Štulík, J.; Štěňhová, H. : Topografie struktur uložených před hrudní a bederní páteří. ( Topography of Prevertebral Structures in Thoracic and Lumbar Spine). Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1999, roč. 66, (4), s. 206-212.
 9. Málek, J.; Kurzová, A.; Šach, J.; Doubková, A.; Srp, A. : Hrudní paravertebrální blokády-závislost mezi objemem aplikovaného roztoku a počtem zasažených nervových struktur. ( Thoracic paravertebral Bloc:Relationship between Injected Volume and Number of Affected nerve structures (Anatomical Study)). Anesteziologie a intenzivní medicina, 2003, roč. 14, (3), s.121-125.
 10. Doubková A.,Báča V., Čech P., Hynčík L., Kachlík D., Kachlík D., Kovanda J., Kovandová H., Nováček V., Stingl J., Stupka V.: Příspěvek ke kvalitativní analýze poranění jater a sleziny při dopravních nehodách. Časopis České společnosti hepato-pankreato-biliární chirurgieRočník 12/2004/ str.114-118.
 11. Báča, Václav, Doubková, Alena, Kachlík, David, Stingl, Josef, Svatoš, Filip: Edukační centrum pro anatomii a endoskopii. (The educational center for anatomy and endoscopy). Endoskopie, 2005, roč. 14, (1), s. 6-8.
 12. Báča , Václav; Doubková , Alena; Kachlík , David; Stingl , Josef; Svatoš , Filip: Možnosti výuky artroskopií v Edukačním centru pro anatomii a endoskopii (ECAE) při Ústavu anatomie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca , 2006, roč.73, č.5, s.356 - 358.
 13. Báča V., Doubková A., Kachlík D., Stingl J., Sedláček P., Svatoš F.,: Možnosti výuky endoskopií v Edukačním centru pro anatomii a endoskopii Anatomického ústavu 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Miniinvazívna chirurgia a endoskopia chirurgia súčasnosti, Ročník X, 2006 str. 20-23, ISSN:1336-6572, EAN-9771336657008.
 14. Báča, V.; Doubková, A.; Kachlík, D.; Stingl, J.; Sedláček, P.; Svatoš, F.: Možnosti výuky endoskopií v Edukačním centru pro anatomii a endoskopii Anatomického ústavu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Miniinvazívna chirurgia a endoskopia - chirurgia súčasnosti , 2006, roč. 10, č. 1, s. 20-23.
 15. Báča, V.; Doubková, A.; Kachlík, D.; Stingl, J.; Svatoš, F.: Možnosti výuky artroskopií v Edukačním centru pro anatomii a endoskopii (ECAE) při Ústavu anatomie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Acta Chir. Otop. Traum. Čech., 2006, roč. 73, č. 5, s. 356–358.
 16. Doubková A., Smržová T.: Praktická výuka endoskopických metod v Edukačním centru pro anatomii a endoskopii Anatomického ústavu 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze- lze zajít ještě dále?. Čas.Lék.čes., 9/2008, 147, pp.487-489, vydává Čes.lék.společnost J.E. Purkyně, ISSN 0008-7335

 

Granty :

 

 1. FRVŠ, tém. okruh: G3, rok 2000

Zhotovení preparátů pro praktickou výuku anatomie

Doubková A.

 

2. GAUK 66/2002/C, rok 2001-2003

Frekvence poranění jater a sleziny při dopravních nehodách

Doubková, A., Báča, V, Kachlík, D., Stingl, J., Kovandová, H.

 

Učební texty

 

 1. Linc, R.; Doubková, A.: Anatomie hybnosti . Jinočany, H+H 1993, 285 s.
 2. Linc, R.; Doubková, A.: Anatomie hybnosti I . (Anatomy of the Locomotor system) . Praha, Karolinum 1998, 224 s.
 3. Linc, R.; Doubková A.: Anatomie hybnosti II. díl Splanchnologia . (Anatomy of the Locomotor system. Vol.2.) . Praha, Karolinum 1999, 146 s.
 4. Linc, R., Doubková, A. (2001): Anatomie hybnosti III. díl, dáno do tisku, nakladatelství Karolinum, ISBN – 80-246-0201-6.
 5. Linc, R., Doubková, A. (2001): Anatomie hybnosti II. ISBN 80- 246-0363-2, nakladatelství Karolinum 2001 – doplněné a přepracované vydání.
 6. Linc, R., Doubková, A. (2002): Anatomie hybnosti I. ISBN 80-7184-993-6 dotisk vydání, Karolinum.
 7. Linc, Rudolf, Doubková, Alena: Anatomie hybnosti III. Praha 2003, Univerzita Karlova Nakladatelství Karolinum ISBN 80-246-0201-6
 8. Doubková A., Linc.,: Anatomie pro bakalářský studijní program Fyzioterapie I. díl. Nakladatelství Karolinum Praha 2006, ISBN 80-246-1302-6.

 

Kapitoly v monografii:

 

 1. Báča , Václav; Doubková , Alena; Kachlík , David; Stingl , Josef; Sedláček , P.; Svatoš , Filip; Inovace výuky topografické a klinické anatomie v Edukačním centru pro anatomii a endoskopii Anatomického ústavu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. In: Morfológia v súčasnosti. Bratislava, Univerzita Komenského 2006. S. 441 - 444. ISBN: 80 - 223 - 2029 - 3.

 

Abstrakta:

 

 1. Puzanová, L., Doskočil, M., Doubková, A. (1997): Aplikace některých škodlivých látek z prostředí na vyvíjející se organismus. Předneseno na slavnostním zasedání k příležitosti 25. výročí LFH UK a 75. výročí FN 10. Sborník konference str. 8–9.
 2. Puzanová, L., Luttenberg, J., Doubková, A., Bavor, M., Hornych, J. (1982): Vliv vybraných stopových prvků na vyvíjející se organismus. Sborník vědecké konference k 30. Výročí založení Lék. Fakulty hygienické UK str. 39–40.
 3. Doubková, A.(1985): Der Einfluss des Selens auf den sich entwickelnden Hühnerembryo. Sborník XXXVIII. Sjezdu České anatomocké společnosti a 80. Versammlung der Anatomischen Gesselschaft. Str. 17.
 4. Puzanová, L., Doubková, A., Bavor, M. (1989): Teratogenic effect of different toxic elements on young chick embryos. XXXI. Morf. sjezd, Košice, Folia fac. med. suppl. Košice str. 84.
 5. Doubková, A.(1992): Teratogenic effect of selenium and beryllium salts on young chick embryos. FDM vol. 2., number 1., str. 44.
 6. Stingl, J.; Čech, P.; Doubková, A.; Holý, S.; Kovanda, J.; Král, J. : Contribution to the Ankle Joint Injury during Car Crash. Surgical and Radiologic Anatomy, 1995, roč. 17, (3), s. 229. [abstrakt s IF]. IF: 0,163/95
 7. 7. Doubková, A., Štulík, J., Krbec, M. (1997): Topografie struktur uložených před hrudní a bederní páteří. Sborník přednášek str. 1., sympozium s mezinárodní účastí „Onemocnění páteře“ 9. – 10. října 1997.
 8. Báča, V., Doubková, A. (2001): Klinická anatomie fossa trochanterica a jejího bezprostředního okolí. „Pelhřimovské chirurgické dny 2001“ sborník přednášek.
 9. Kachlík, D., Báča, V., Doubková, A. (2001): Arteria thyroidea ima jako větev z arteria thoracica interna (kasuistika) 7. Pelhřimovské chirurgické dny 2001 – sborník přednášek.
 10. Báča, V.; Kachlík, D.; Doubková, A.: The course of osteons in compact bone of proximal end of the human femur . In: Slípka, J.: Trendy a perspektivy současné morfologie. Abstrakta 40. sjezdu České anatomické společnosti s mezinárodní účastí, 10.-12. září 2002 v Plzni, Česká republika. Plzeň, LF UK 2002, s.5.
 11. Stingl, J.; Doubková, A.; Báča, V.; Kachlík, D.; Stupka, V.; Kovandová, H.; Hynčík, L.: Frequency and biomechanics of the liver and spleen injuries during car crash - preliminary report . In: Abstracts of 1st Joint Meeting of EACA&AACA. Graz, Rakousko. Gratz, Karl-Franzens-University 2003, S.277-278.
 12. Stingl, J.; Doubková, A.; Báča, V.; Kachlík, D.; Stupka, V.; Kovandová, H.; Hynčík, L.: Frequency and biomechanics of the liver and spleen injuries during car crash - preliminary report . In: Morphology 2003. Hradec Králové, LF UK HK 2003, s.84.
 13. Báča, Václav, Doubková, Alena, Kachlík, David, Stingl, Josef, Svatoš, Filip: Výukové multimediální centrum pro anatomii a endoskopii UK 3. LF . (The multimedial educational center for anatomy and endoscopy of 3rd Faculty of medicine of Charles University in Prague) .In: Sborník abstrakt. Brno, Klinika traumatologie LF MU 2004, S. 44.
 14. Doubková, Alena, Báča, Václav, Kachlík, David, Stingl, Josef: Injuries of the human liver and spleen during the car crashes in the Czech Republic. Prague Medical Report, 2004, roč. 105, (2), s. 158-159.
 15. Stingl J., Doubková A., Báča V., Kachlík D., Hynčík L., Kovandová H.: Biomechanická analýzy poranění jater a slezina při dopravních nehodách. Pelhřimovské chirurgické dny 2004 19.- 20. 11.2004 abstrakta
 16. Báča V., Kachlík D., Doubková A., Stingl J.: Anatomický ústav 3.LF UK Praha. Výukové centrum endoskopických metod na Ústavu anatomie 3. LF UK Pelhřimovské chirurgické dny 2004 19.- 20. 11.2004 abstrakta
 17. Báča, Václav, Doubková, Alena, Kachlík, David, Kebrle, R., Sedláček, P., Stingl, Josef, Svatoš, Filip: Edukační centrum endoskopických metod při Anatomickém ústavu 3. LF UK v Praze současný stav a první zkušenosti s kurzy. (Education centre of endoscopic methods, part of the Departement of anatomy, 3rd Med.Fac of Charles Univ. present state and first experience). In: Sborník. Pelhřimov, s.n 2005, s. 23-23.
 18. Báča, Václav, Doubková, Alena, Kachlík, David, Kebrle, R., Stingl, Josef, Svatoš, Filip: Edukační centrum pro topografickou anatomii a endoskopii. (The educational center for topography anatomy and endoscopy).In: Abstrakta. Harrachov, ČSCHR 2005, s. 16.
 19. Báča, Václav, Doubková, Alena, Kachlík, David, Stingl, Josef, Svatoš, Filip, Kebrle, R., Sedláček, P.: The educational center for topography anatomy and endoscopy of 3 rd Faculty of medicine of Charles University in Prague. In: Book of Abstracts. Dernegi, TSA 2005, s. 114.
 20. Báča, Václav, Doubková, Alena, Kachlík, David, Stingl, Josef, Svatoš, Filip, Kebrle, R.: The educational centre for clinical anatomy and endoscopy of 3 rd Medical faculty of Charles university in Prague. In: Book of Abstracts. Los Angeles, Keck School of medicine, USC 2005, nestr.
 21. Báča, Václav, Doubková, Alena, Kachlík, David, Stingl, Josef: The educational centre for clinical anatomy and endoscopy of 3 rd Medical faculty of Charles University. Surgical and Radiologic Anatomy, 2005, roč. 27, (Suppl. 1), s. 66. IF:0,474/05
 22. Báča, Václav, Doubková, Alena, Kachlík, David, Stingl, Josef: The osteon directions in compact bone of proximal part of the human femur. Surgical and Radiologic Anatomy, 2005, roč. 27, (Suppl. 1), s. 35. IF:0,474/05
 23. Báča, Václav, Doubková, Alena, Kachlík, David, Stingl, Josef, Svatoš, Filip, Kebrle, R.: The educational centre for clinical anatomy and endoscopy of 3 rd Medical faculty of Charles University in Prague. Huntington, 2005. 22 kB. http://www.iamse.org/conf/conf9/abstracts/m23.htm
 24. Báča V., Doubková A., kachlík D., Stingl J., Svatoš F., Kebrle R., : Possibilities of practical endoscopic training in the Educational Center for Anatomy and Endoscopy (ECAE) in Prague. Czech Anatomical Society, Scech Society For Histo- and Cytochemistry, 1. LF UK Praha 3.6. 2006 Abstrakt str. 25.,
 25. Báča V., Kachlík D., Otčenášek m., Svatoš F., Dzupa V., Grill R., Sedlaček P., Doubková a., Stingl J.,: Creating of educational center for praktical endoscopic training on cadavers as the way ri improve skills for radical laparoscopic treatment Oxford Journals, Volume 18, 2007 Supplement 7, World Congress on gastrointestinal Cancer 28.6.-1.8. Barcelona.

 

Kandidátská dizertační práce

 

Doubková, A.(1991): působení selenu a berylia na organismus lidský a zvířecí. Studie k odbornému minimu, obhájeno na 1. Lékařské fakultě v Praze, počet stran 187.

 

Přednášky:

 

 1. Puzanová, L., Doskočil, M., Doubková, A. (1976): Poruchy vývoje zárodků po aplikaci selénu. Předneseno na XIX. morfologického sjezdu s mezinárodní účastí, Praha.
 2. Puzanová, L., Doskočil, M., Doubková, A. (1977): Poruchy ve vývoji kuřecích zárodků po podání chloridu berylnatého na raných vývojových stádiích. Předneseno na XX. morfologického sjezdu v Železné Rudě.
 3. Bavor, M., Doubková, A. (1983): Studium vybraných motorických parametrů ve vztahu k utváření somatotypů vysokoškoláků. Předneseno na XXVI. Sjezdu v Hradci Královém
 4. Doubková, A. (1988): Sledování vlivu selenu na vyvíjející se zárodek kuřete.Předneseno na XXX. morfologického sjezdu, Brno.
 5. Puzanová, L., Bavor, M., Doubková, A. (1990): Vývojové změny po aplikaci vanadu a selenu. Předneseno na XXXII. Sjezdu čs. anat. Spol. Plzeň.
 6. Doubková, A.(1991): Působení selenu a berylia na zárodek kuřete. Předneseno na XXXIII. sjezdu čs. anat. spol. (Jasná pod Chopkom).
 7. Doubková, A. (1994): Topografické vztahy cév k hrudní a bederní páteři. Předneseno na XXXVI. sjezdu čs. anat. spol. Hradec Králové
 8. Doubková, A., Rejmontová,J., Riedlová, J., Turková, Z. (1996): Naše první zkušenosti se seminárními pracemi studentů v rámci anatomie. Brno, 37. sjezd ČAS s mezinárodní účastí 28. 8. – 31. 8. 1996
 9. Stingl, J., Doubková, A. (2000): Poznámky ke klinické anatomii páteře a páteřního kanálu. 1. Mezioborový klinický spondylochirurgický seminář, Ortopedicko – traumatologická klinika FN KV a 3. LF UK, Praha 19. 2. 2000.
 10. Kachlík, D., Báča, V., Doubková, A. (2002). Klinická anatomie tepen štítné žlázy. 8. Pelhřimovské chirurgické dny 15. – 16. 11. 2002.
 11. Doubková, A., Báča, V., Kachlík, D., Stingl, J. (2002): Frekvence poranění jater a sleziny při dopravních nehodách. 8. Pelhřimovské chirurgické dny 15. – 16. 11. 2002
 12. Málek, J., Kurzová, A., Šach, J., Doubková, A., Srp, A.(2003): Hrudní paravertebrální blokády: Kam aplikujeme lokální anesteticum? 15.-16. 5. 2003 Kolínské dny přednáška ohodnocena I. cenou.
 13. Stingl J., Doubková A., Báča V., Kachlík D., Hynčík L., Kovandová H.: Biomechanická analýzy poranění jater a slezina při dopravních nehodách. Jednodenní sympozium s mezinárodní účastí na téma: Trauma jater a sleziny Praha ÚVN 5.11.2004
 14. Báča, Václav, Doubková, Alena, Kachlík, David, Kebrle, R, Singl, Josef, Svatoš, Filip: Edukační centrum pro topografickou anatomii a endoskopii.VIII. sjezd České společnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí, 3-4.11.2005 Harrachov, Hotel Sklář

 

Ocenění:

 

Málek, J., Kurzová, A., Šach, J., Doubková, A., Srp, A.(2003): Hrudní paravertebrální blokády: Kam aplikujeme lokální anesteticum? 15.-16. 5. 2003 Kolínské dny přednáška ohodnocena I. cenou.

 

 

 

 

 

Připomínky, podněty a nápady pište na adresu: david[tečka]kachlik{zavináč}lf3{tečka}cuni{tečka}cz

 

Copyright: David Kachlík - 2002