Magisterské studium

Domácí stránka

Novinky

Věda

Výuka

Otázky

Studijní materiály

Termíny zkoušky

Pavilon CH

Morfologie

Historie anatomie

Česká anatomická společnost

Anatomický kroužek

Topografie zad a pánve

Pro zájemce o tabulku upravenou pro tisk, klikněte zde

Trigonum suboccipitale (a. vertebralis)

 • mediálně: m. rectus capitis posterior major (et minor)
 • laterálně: m. obliquus capitis sup. (m. longissimus capitis)
 • kaudálněe: m. obliquus capitis inferior
 • dno: membrana atlantooccipitalis posterior, arcus posterior atlantis
 • a. vertebralis (pars atlantica) - prochází
 • n. suboccipitalis - vystupuje
 • n. occipitalis major - prebíhá
 • Trigonum auscultationis

 • krniálně: m. trapezius
 • kaudálně: m. latissimus dorsi
 • laterálně: margo medialis scapulae
 • dno: m. rhomboideus major
 • při protrakci lopatek se obnaží část 6. a 7. žebra a do prostoru mezi nimi se promítá hrot dolního laloku plíce

  Trigonum lumbale superius (Grynfelti s. Lesshafti)

 • kraniálně: m. serratus post inf. (někdy costa XII.)
 • mediálně: m. iliocostalis lumborum
 • laterálně: m. obliquus abd. int.
 • dno: aponeurosa m. transversi abd.
 • strop: m. latissimus dorsi
 • príp. kraniolaterálne costa duodecima - tetragonum Krausei
 • výstup n. et vasa subcostalia
 • n. iliohypogastricus
 • místo prostupu horních bederních kýl

  Trigonum lumbale inferius (Petiti)

 • kaudálně: crista iliaca (cca 2-3 cm)
 • mediálně: m. latissimus dorsi
 • laterálně: m. obliquus abd. ext.
 • dno: m. obliquus abd. int.
 • místo prostupu dolních bederních kýl

  Canalis vertebralis

 • ventrálně: lig. longitudinale posterius
 • dorzálně: arcus vertebrarum, ligg. flava
 • laterálně: pediculi arcus vertebrae, foramina intervertebralia
 • medulla spinalis + fila radicularia
 • dura mater spinalis, arachnoidea mater spinales, pia mater spinalis, lig. denticulatum
 • a. spinalis ant., aa. spinales post.(4)
 • plexus venosi vertebrales interni (ant. et post.), vv. spinales ant. et post.
 • Excavatio rectovesicalis (spatium Prousti)

  muž: mezi močovým měchýřem a konečníkem

  nejnižší místo v pánvi → punkce

  Excavatio rectouterina (spatium Douglasi)

  žena: mezi dělohou a konenčíkem

  nejnižší místo v pánvi → punkce

  Trigonum urogenitale

 • ventrálně: symphysis pubica
 • dorzálně: spojnice tubera ischiadica
 • laterálně: ramus ossis ischii, ramus inf. ossis pubis
 • dno: fascia perinei (m. transversus perinei profundus, corpus perineale)
 • m. bulbospongiosus, m. ischiocavernosus
 • žena: crura clitoridis + bulbi vestibuli, glandulae vestibulares
 • muž: crura et bulbus penis
 • Trigonum anale

 • ventrálně: spojnice tubera ischiadica
 • dorzálně: os coccygis
 • laterálně: lig. sacrotuberale + m. gluteus maximus
 • vstup do fossa ischioanalis

  Fossa ischioanalis

 • mediálně + kraniálně: m. sphincter ani externus, fascia inferior diaphragmatis pelvis
 • laterálně: tuber ischiadicum, fascia obturatoria
 • dorzálně: dolní okraj m. gluteus max., lig. sacrotuberale
 • kaudálně: fascia perinei (prechází do trigonum anale)
 • canalis pudendalis (Alcocki)
 • corpus adiposum fossae ischioanalis
 • párový recessus pubicus zasahuje ventrálneí nad trigonum urogenitle až k symphysis pubica

  Canalis pudendalis (Alcocki)

  ve fossa ischioanalis zavzat do fascia obturatoria na mediálne stene m. obturatorius internus

 • vasa pudenda interna
 • n. pudendus
 • Trigonum vesicae

 • ventrálně: ostium urethreae internum
 • dorzálně: ostia ureterum et plica interureterica Mercieri
 • laterálně: Bellovy  snopce
 • - bez slizničních řas

  - jeho otisk na prední stěn pochvy vytváří tzv. area trigonalis vaginae (Pawlikův trojhran)

  Funiculus spermaticus

  muž
  obaly:
  fascia spermatica externa

  m. cremaster
  fascia cremasterica
  fascia spermatica interna

 • ductus deferens
 • a. testicularis
 • a. ductus deferentis
 • plexus pampiniformis
 • plexus deferentialis et testicularis
 • mízní cévy
 • vestigium processus vaginalis
 • Scrotum

  muž
  obaly:
  kuže
  tunica dartos (septum scroti, m dartos)
  fascia spermatica ext.
  m. cremaster

  fascia cremasterica

  fascia spermatica int.
  lamina parietalis tunicae vaginalis testis

  lamina visceralis tunicae vaginalis testis

 • testes
 • epididymes
 • ductus deferens
 • (paradidymis /organum Giraldesi/)
 • (appendix testis et epidydimidis)
 • (ductuli abberantes)
 •  

  Připomínky, podněty a nápady pište na adresu: david[tečka]kachlik{zavináč}lf3{tečka}cuni{tečka}cz

   

  Copyright: David Kachlík - 2002