Magisterské studium

Domácí stránka

Novinky

Věda

Výuka

Otázky

Studijní materiály

Termíny zkoušky

Pavilon CH

Morfologie

Historie anatomie

Česká anatomická společnost

Anatomický kroužek

Topografie krku

Pro zájemce o tabulku upravenou pro tisk, klikněte zde

Regio cervicalis anterior

Trigonum cervicale anterius

je nepárové

 • kraniálně: dolní okraj těla dolní čelisti
 • laterálně: přední okraj m. sternocleidomastoideus
 • trigonum submandibulare
 • trigonum submentale
 • trigonum caroticum
 • trigonum musculare (omotracheale)
 • Trigonum submandibulare

 • kraniálně: dolní okraj těla dolní čelisti
 • mediálně: venter ant. m. digastrici
 • laterálně: venter post. m. digastrici
 • dno: m. mylohyoideus a m. hyoglossus
 • glandula submandibularis
 • vasa facialia (+ větve)
 • ductus submandibularis
 • n. lingualis
 • ganglion submandibulare
 • a. lingualis
 • n. hypoglossus + v. comitans n. hypoglossi
 • nodi lymphoidei submandibulares
 • Trigonum caroticum

  (Malgaigne)

 • kraniálně: venter post. m. digastrici
 • kaudálně: venter sup. m. omohyoidei
 • laterálně: m. sternocleidomastoideus
 • ve vagina carotica:

 • a. carotis comm. – větvení C4 (med.)
 • a. carotis int.
 • a. carotis ext. + větve a jejich žíly
 • v. jugularis int. + přítoky (laterodors.)
 • radix sup. ansae cervicalis profundae (ventr.)
 • n. vagus + n. laryngeus sup. (dorsálně)
 • n. hypoglossus (jprobíhá jako arcus n. XII ventrálně od cév) + v. comitans n. hypoglossi
 • truncus sympaticus + ganglion cervicale superius
 • n. accessorius
 • nodi lymphoidei cervicales profundi
 • glandula thyroidea
 • Trigonum musculare

  (Fossa suprasternalis)

  (Trigonum omotracheale)

 • kraniálně: corpus ossis hyoidei
 • kaudálně: incisura jugularis sterni
 • kraniolaterálně: venter sup. m. omohyoidei
 • kaudolaterálně: m. sternocleidomastiodeus
 • larynx → trachea
 • glandula thyroidea + cévy, nervy
 • m. sternohyoideus, m. sternothyroideus, m. thyrohyoideus
 • arcus venosus jugularis
 • Trigonum submentale

 • laterálně: ventera ant. mm. digastricorum
 • ventrokraniálně: corpus mandibulae
 • kaudálně: corpus ossis hyoidei
 • dno: mm. mylohyoidei
 • vasa submentalia
 • nodi lymphoidei submentales
 • nn. mylohyoidei
 • Trigonum a. lingualis

  (Trigonum Pirogovi s. Pinaudi)

 • kraniálně: n. hypoglossus
 • ventrálně: zadní okraj m. mylohyoideus
 • kaudálně: venter posterior m. digastrici
 • dno: m. hyoglossus
 • a. lingualis (podvaz)
 • (v. lingualis)

  cévy se zanořují do m. hyoglossus

 • Trigonum Lesseri

 • kraniálně: n. hypoglossus
 • ventrokaudálně: venter anterior m. digastrici
 • dorzokaudálně: venter posterior m. digastrici
 • dno: m. mylohyoideus + m. hyoglossus
 • a. lingualis (podvaz)
 • (v. lingualis)

  cévy i nerv se běží pod m. mylohyoideus

 • Trigonum Béclardi

  (Angulus Béclardi - bez zadní hranice)

 • kraniálně: venter post. m. digastrici + m. stylohyoideus
 • kaudálně: cornu majus ossis hyoidei
 • dorzálně: m. mylohyoideus
 • a. lingualis (podvaz)
 • Trigonum Farabeufi

 • kraniálně: v. facialis
 • kaudálně: n. hypoglossus
 • dorzálně: v. jugularis int.
 • a. lingualis (podvaz) ??? a .facialis ????pithelial
 • Regio sternocleidomastoidea

  Fossa supraclavicularis minor

 • med. + lat.: začátky m. sternocleidomastoideus
 • kaudálně: clavicula
 • promítá se sem cupula pleurae (v hloubce)
 • Regio cervicalis lateralis

  Regio cervicis lateralis

 • kraniálně:. vrchol: proc. mastoideus
 • ventrálně: zadní okraj m. sternocleidomastoideus
 • dorsalně: přední okraj m. trapezius
 • kaudálně: clavicula
 • trigonum omotrapezium
 • trigonum omoclaviculare
 • Trigonum omoclaviculare

  (na povrchu krku mu odpovídá fossa supraclavicularis major)

  v jeho hloubce je trigonum scalenovertebrale

 • kraniálně: venter inf. m. omohyoidei
 • kaudálně: clavicula
 • ventrálně: zadní okraj m. sternocleidomastoideus
 • vasa subclavia
 • angulus venosus s ústím ductus thoracicus (vlevo/ / ductus lymphaticus dx. a jejich přítoky
 • plexus brachialis
 • nodi lymphoidei supraclaviculares (Virchow-Troisier)
 • n. phrenicus
 • arteria cervicalis ascendens + v. vertebralis anterior
 • a. transversa cervicis (nebo jen její r. superficialis)
 • vasa suprascapularia
 • nn. supraclaviculares
 • v. jugularis externa
 • Trigonum omotrapezium

 • ventrálně: zadní okraj m. sternocleidom.
 • dorsálně: přední okraj m. trapezius
 • kaudálně: venter inf. m. omohyoidei
 • v. jugularis externa (+ přítoky vv. transversae colli)
 • a. transversa cervicis (nebo jen její větve)
 • vasa cervicalia profunda
 • arteria cervicalis ascendens + v. vertebralis anterior + n. phrenicus
 • punctum nervosum + jeho větve
 • n. accessorius
 • pars supraclavicularis plexus brachialis
 • nodi lymphoidei cervicales
 • ...a v hloubce

  Trigonum scalenovertebrale

  (v hloubce trig. omoclaviculare)

 • dorsálně: m. longus colli
 • laterálně: m. scalenus ant.
 • kaudálně: cupula pleurae
 • mediálně: trachea, oesophagus, glandula thyroidea
 • ventrálně: m. sternocleidomastoideus
 • a. subclavia (pars intrascalenica)
 • plexus brachialis
 • truncus sympaticus (ggl. stellatum) + ansa subclavia
 • nn. cardiaci cervicales
 • ductus thoracicus (pouze vlevo!)
 • Fissura scalenorum

 • ventrálně: m. scalenus anterior
 • dorsálně: m. scalenus medius
 • kaudálně: clavicula
 • a. subclavia (vena jde před m. scalenus ant.)
 • a. transversa cervicis (nebo jen její větev r. profundus)
 • plexus brachialis
 • Trigonum Killiani

 • kraniálně: pars (m.) thyropharyngea m. constrictoris pharyngis inferioris
 • kaudálně: pars (m.) cricopharyngea m. constrictoris pharyngis inferioris
 • zeslabené místo - místo vzniku pulzního (Zenkerova) divertiklu

  Trigonum Laimeri

 • kraniálně: pars (m.) cricopharyngea m. constrictoris pharyngis inferioris
 • kaudálně: horní šikmá vlákna podélné jícnové svaloviny
 • dno: kruhová jícnová svalovina
 • zeslabené místo - místo vzniku pulzního divertiklu

   

  Připomínky, podněty a nápady pište na adresu: david[tečka]kachlik{zavináč}lf3{tečka}cuni{tečka}cz

   

  Copyright: David Kachlík - 2002