Magisterské studium

Domácí stránka

Novinky

Věda

Výuka

Otázky

Studijní materiály

Termíny zkoušky

Pavilon CH

Morfologie

Historie anatomie

Česká anatomická společnost

Anatomický kroužek

Topografie hlavy

Pro zájemce o tabulku upravenou pro tisk, klikněte zde

Lebeční klenba
 • kůže
 •  
 • podkožní vazivo
 • nervově - cévní svazky
 • galea aponeurotica
 •  
 • řídké subgaleární vazivo
 • (umožňuje skalpování)
 • pericranium
 •  
 • lamina externa calvariae
 • vv. emissariae
 • diploe
 • vv. diploicae
 • lamina interna calvariae
 • vv. emissariae, granulationes arachnoideae (Pacchioni)
 • dura mater cranialis
 • sinus sagittalis superior

 • arachnoidea mater cranialis
 •  
 • pia mater cranialis
 •  

  Orbita

 • kraniálně: pars orbitalis o. frontalis (fovea trochlearis + spina trochlearis, incisura/foramen frontalis/supraorbitalis, fossa glandulae lacrimalis), ala minor o. sphenoidalis (fissura orbitalis sup.)
 • mediálně: processus frontalis maxillae (fossa sacci lacrimalis), os lacrimale, lamina orbitalis o. ethmoidalis (faoramina ethm.ant. et post.), ala minor o. sphenoidalis

  laterálně: facies orbitalis o. zygomatici (foramen zygomaticoorbitale), facies orbitalis alae majoris o. sphenoidalis

 • kaudálně:: facies orbitalis o. zygomatici, facies orbitalis corporis maxillae (sulcus et canalis infraorbitalis, fissura orbitalis inf.), processus orbitalis o. palatini

 • Aditus orbitae → apex orbitae

  Orbita je rozdělena myšklenými rovinami na 3 etáže

  horní etáž (dno tvoří m. levator palpebrae superioris)
 • n. et vasa lacrimalia glandula lacrimalis (pars orbitalis) n. frontalis (» n. supraorbitalis + n. supratrochlearis) vasa supraorbitalia vasa supratrochlearia n. trochlearis m. levator palpabrae superioris (+ hladký m. tarsalis sup.)
 • corpus adiposum orbitae
 • střední etáž (strop tvoří m. rectus bulbi sup., dno myšlená rovina v úrovni n. opticus)

 • mm. recti bulbi (sup.,med., lat.), m. obliquus bulbi sup. n. opticus, vasa centralia retinae
 • n. nasociliaris (» nn. ethmoidales ant. et post., nn. ciliares longi, n. infratrochlearis), r. sup. n. oculomotorii, n. abducens, ggl. ciliare (» nn. ciliares breves)
 • a. ophthalmica (» a. ethmoidalis ant. et post., aa. ciliares posteriores breves et longae, aa. palpebrales mediales)
 • plexus ophtalmicus v. ophthalmica sup. gl. lacrimalis (pars palpebralis)
 • corpus adiposum orbitae
 • dolní etáž

 • m. rectus bulbi inf. (+ hladký m . tarsalis inf.), m. obliquus bulbi inf. r. inf. n. oculomotorii, n. infraorbitalis, n. zygomaticus (» r. communicans cum n. lacrimali) vasa infraorbitalia v. ophthalmica inf. hladký m. orbitalis saccus lacrimalis
 • corpus adiposum orbitae
 • bulbus oculi (ventrálně)

  Anulus tendineus communis (Zinni)

 • vazivový obal obkružující canalis opticus a vnitřní a dolní část fissura orbitalis superior
 • canalis opticus
 • n. opticus
 • a. ophthalmica
 • plexus ophthalmicus
 • fissura orbitalis superior
 • n. oculomotorius (obě větve)
 • n. abducens
 • n. nasociliaris
 • začátek všech mm. recti bulbi
 • Sinus cavernosus

 • žilní splav od fissura orbitalis superior k apex partis petrosi ossis temporalis (šířka 1cm, délka 2 cm)
 • a. carotis interna (+ plexus caroticus internus)
 • n. abducens (mediokaudálně:)
 • n. oculomotorius, n. trochlearis, n. ophtalmicus (n. V/1), n. maxillaris (n. V/2) - (sestupně v laterálnístěně)
 • Cavitas nasi

 • kraniálně: cartilagines nasi laterales, ossa nasalia, pars nasalis o. frontalis, lamina cribrosa o. ethmoidalis, corpus o. sphenoidalis
 • laterálně: cartilago alaris major et nasi lateralis, processus frontalis + facies nasalis maxillae, os lacrimale, labyrintus ethmoidalis, lamina perpendicularis o. palatini, lamina medialis processus pterygoidei o. sphenoidalis

 • kaudálně:palatum durum (processus palatini maxillae (os incisivum), lamina horizontalis o. palatini), palatum molle
 • septum: pars membranacea, pars cartiklaginea (cartilago septi nasi), pars ossea (lamina perpendicularis o. ethmoidalis, vomer)
 • Apertura piriformis → Choanae

  » conchae nasales (sup., mediálně:, inf.) dělí prostor na:

 • meatus nasi superior – recessus sphenoethmoidalis (malá concha nas. suprema), apertura sisus sphenoidalis
 • meatus nasi medius – hiatus semilunaris (antrum Highmori), infundibulum ethmoidale, ductus frontonasalis
 • meatus nasi inferior – apertura ductus nasolacrimalis
 • meatus nasi communis - (společná část bez skořep při septum nasi)
 • »meatus nasopharyngeus - (společná část za skořepami)
 • Fossa temporalis

 • laterálně: arcus zygomaticus, fascia temporalis
 • kraniálně: linea temporalis superior
 • ventrálně: facies temporalis o. zygomatici
 • kaudálně: crista infratemporalis o. sphenoidalis
 • mediálně: squama o. temporalis, facies temporalis alae majoris o. sphenoidalis
 • pterion (punctum Sylvii) – místo styku čtyř lebečních švů
 • m. temporalis
 • nn. temporales (←n. V/3) (mediálně od m. temporalis)
 • aa. temporales prof. (ant. et post.)
 • a. temporalis media (proráží fascii)
 • r. zygomaticotemporalis n. zygomatici (←n.V/2)
 • ( malá větev z a. lacrimalis)
 • corpus adiposum buccae /Bichati/ - processus temporalis
 • Fossa infratemporalis

 • kraniálně: facies infratemporalis o. sphenoidalis (foramen ovale + spinosum), squama o. temporalis
 • ventrálně: tuber maxillae
 • dorzálně: přechází do spatium prestyloideum
 • mediálně: lamina lateralis proc. pterygoidei o. sphenoidalis, proc. pyramidalis o. palatini
 • laterálně: ramus mandibulae
 • kraniálně: fissura orbitalis inf., fissura pterygomaxillaris
 • m. temporalis
 • a. maxillaris + větve (pars pterygoidea+mandibularis)
 • plexus pterygoideus (mediálně od m. temporalis a laterálně od m. pterygoideus lateralis)
 • m. pterygoideus medialis et lateralis, ggl. oticum + n. petrosus minor , n. mandibularis (n. V/3) + větve, chorda tympani (mediálně)
 • foramen mandibulae – n. alveolaris inf (←n. V/3) + vasa alveolaria inf. (laterálně)
 • mízní cévy
 • corpus adiposum buccae /Bichati/
 • Fossa pterygopalatina

 • kraniálně: facies maxillaris alae majoris o. sphenoidalis
 • ventrálně: facies infratemporalis maxillae (fissura orbitalis inferior)
 • mediálně: lamina perpendicularis o. palatini (foramen sphenopalatinum)
 • dorzálně: proc. pterygoideus (canalis pterygoideus + palatovaginalis)
 • laterálně: fissura pterygomaxillaris
 • kaudálně: canalis palatinus major
 • ggl. pterygopalatinum (+ n. canalis pterygoidei)
 • n. maxillaris + větve
 • a. maxillaris + větve (pars pterygopalatina)
 • přítoky do plexus pterygoideus
 • mízní cévy
 • Spatium pterygomandibulare

 • mediálně: laterální plocha m. pterygoideus medialis
 • laterálně: mediální plocha ramus mandibulae
 • dorzálně: glandula parotis
 • n. et vasa alveolaria inferiora
 • n. lingualis (ventromediálně) + chorda tympani
 • Spatium prestyloideum

 • kraniálně: lebeční spodina (facies infratemporalis o. sphenoidalis, squama o. temporalis)
 • dorzálně: septum styloideum
 • ventrálně: přechází do fossa infratemporalis
 • laterálně: mediální plocha m. pterygoideus med.
 • mediálně: stěna hltanu, fascia buccopharyngea
 • kaudálně: přechází do oblasti trigonum caroticum v úrovni venter post. m. digastrici
 • a. palatina ascendens
 • a. carotis ext. (ve výši collum mandibulae se dělí na a. maxillaris + a. temporalis superficialis)
 • glandula parotis, v. retromandibularis, větvení n. facialis (lat. okraj)
 • Spatium retrostyloideum

 • kraniálně: lebeční spodina (pars petrosa o. temporalis)
 • ventrálně: septum styloideum
 • dorzálně: lamina prevertebralis fascie cervicalis
 • mediálně: přecházído spatium retropharyngeum
 • laterálně: mediální plocha m. sternocleidomastoideus
 • kaudálně: přecház do oblasti trigonum caroticum v úrovni venter post. m. digastrici
 • a. carotis int.
 • v. jugularis int.
 • n. glossopharyngeus, n. vagus (+ plexus pharyngeus, n. laryngeus sup.), n. accessorius, n. hypoglossus, ansa cervicalis profunda
 • vasa pharyngea ascendenta, plexus (venosus) pharyngeus et vv. pharyngeae
 • plexus caroticus internus (+ n. petrosus profundus)
 • truncus sympathicus (v lamina prevertebralis fasciae cervicalis) + ganglion cervicale superius
 • Spatium retropharyngeum

 • kraniálně: lebeční spodina (basis o. occipitalis)
 • ventrálně: zadní stěna hltanu
 • dorzálně: lamina prevertebralis fasciae cervicalis (a za ním. longus capitis et colli)
 • laterálně: přechází do spatium retrostyloideum
 • kaudálně: přechází za jícen až do mediastinum superius
 • řídké vazivo
 • plexus pharyngeus
 • nodi lymphoidei retropharyngeales (často 2 uzliny ve výši C2) /Rouvière/
 • rr. pharyngeales a. pharyngeae ascendentis, vv. pharyngeae a plexus (venosus) pharyngeus
 • Septum styloideum

  míří dorzolaterálně obaleno v lamina pretrachealis fasciae cervicalis

 • m. stylopharyngeus
 • m. styloglossus
 • processus styloideus (lig. stylohyoideum)
 • m. stylohyoideus
 • venter posterior m. digastrici
 • m. sternocleidomastoideus
 •  

   

  Připomínky, podněty a nápady pište na adresu: david[tečka]kachlik{zavináč}lf3{tečka}cuni{tečka}cz

   

  Copyright: David Kachlík - 2002