Magisterské studium

Domácí stránka

Novinky

Věda

Výuka

Otázky

Studijní materiály

Termíny zkoušky

Pavilon CH

Morfologie

Historie anatomie

Česká anatomická společnost

Anatomický kroužek

Topografie břicha

Pro zájemce o tabulku upravenou pro tisk, klikněte zde

Stěna břišní

- kůže
-
Camperova vrstva (panniculus adiposus telae subcutaneae abdominis)
-
fascia abdominis subcutanea Scarpae (stratum membranosum telae subcutaneae abdominis )
-
fascia abdominis superficialis
-
m. obliquus abdominis externus
-
m. obliquus abdominis internus
-
m. transversus abdominis
-
(m. rectus ve vagina m. recti abd., m. pyramidalis)
-
fascia transversalis
-
lamina parietalis peritonei

 • anulus umbilicalis (chorda a. umbilicalis, lig. teres hepatis)
 • linea alba
 • linea arcuata (Douglasi)
 • linea semilunaris (Spiegeli)
 • anulus inguinalis superficialis et profundus
 • Bursa omentalis

 • ventrálně: žaludek, omentum minus, lig. gastrocolicum
 • dorzálně: peritoneum (nahoře), peritoneum + pankreas, duodenum (uprostřed), omentum majus - zadní list (dole)
 • kraniálně: lobus caudatus hepatis, levá brániční klenba
 • kaudálně: colon transversum, mesocolon transvesum, omentum majus (do nějž někdy zasahuje recessus inferior b.o.)
 • vlevo: slezina, lig. gastrophrenicum , lig. gastrosplenicum (-lienale), lig. splenorenale (lieno-) (obsahuje vasa splenica+cauda pancreatis), lig. phrenicosplenicum, lig. splenocolicum
 • vestibulum bursae omentalis
 • recessus superior bursae omentalis
 • recessus inferior bursae omentalis
 • isthmus bursae omentalis (tuber omentale)
 • recessus splenicus (lienalis) bursae omentalis
 • Foramen omentale (epiploicum s.Winslowi)

 • ventrálně: omentum minus (lig. hepatoduodenale)
 • dorzálně: peritoneum (lig. hepatorenale)
 • kraniálně: játra (processus caudatus lobi caudati)
 • kaudálně: bulbus (ampulla) duodeni
 • vstup do bursa omentalis

  Trigonum sternocostale (Fissura Larreyi s. Morgagni)

 • ventrálně: m. transversus thoracis
 • mediálně: pars sternalis diaphragmatis
 • laterálně: pars costalis diaphragmatis
 • ventrálně od m. transversus thoracis prochází bránicí vasa thoracica interna (mění se tu ve vasa epigastrica sup.)

  místo prostupu bráníčních kýl

  Trigonum lumbocostale (Bochdaleki)

 • dorzálně: costa duodecima (XII.)
 • mediálně: pars lumbalis diaphragmatis
 • laterálně: pars costalis diaphragmatis
 • místo prostupu bráničních kýl

  Ligamentum hepatoduodenale

  = pravý okraj omentum minus
 • začátek: porta hepatis
 • konec: pars superior duodeni (bulbus duodeni)
 • a. hepatica propria (ventromediální)
 • ductus hepaticus communis (ventrolaterální), po spojení s ductus cysticus dále jako ductus choledochus
 • vena portae (dorsální)
 • Trigonum cystohepaticum (Caloti)

 • kraniálně: játra (porta hepatis, lobus quadratus)
 • mediálně: ductus hepaticus communis
 • laterálně: ductus cysticus
 • a. cystica (podvaz)
 • Recessus peritonei

  pars supramesocolica cavitatis peritonealis

 • bursa omentalis (recessus sup.,inf.,splenicus)
 • recessus subphrenicus, subhepaticus (hepatorenalis)
 • pars inframesocolica cavitatis peritonealis
 • recessus duodenalis sup., inf., paraduodenalis, retroduodenalis
 • recessus ileocaecalis sup., inf., retrocaecalis
 • recessus intersigmoideus (Treitzi)
 • sulci paracolici
 • fossa supravesicalis, inguinalis med. et lat.
 • fossa paravesicalis, pararectalis
 • žena: excavatio vesicouterina, rectouterina (spatium Douglasi), fossa ovarica
 • muž: excavatio rectovesicalis
 • Canalis inguinalis

  4 - 5 cm dlouhá štěrbina ventromediokaudální

 • kraniálně: strostlé okraje m. obliquus abd. internus et m. transvesus abd. (falx inguinalis Henlei = tendo conjunctivus)
 • kaudálně: lig. inguinale (Falloppii, Pouparti, Vesalii)
 • ventrálně: aponeurosis m. obliqui externi abd.
 • dorzálně: fascia transversalis
 • začátek: anulus inguinalis profundus (lig. interfoveolare Hesselbachi, falx inguinalis Henlei)
 • konec: anulus inguinalis superficialis (crura med. et lat., fibrae intercrurales)
 • n. ilioinguinalis
 • r. genitalis n. genitofemoralis
 • vestigium processus vaginalis
 • a. cremasterica / a. lig. teretis uteri
 • mízní cévy
 • žena: lig. teres uteri
 • muž: ductus deferens
 • a. testicularis
 • a. ductus deferentis
 • plexus pampiniformis
 • plexus deferentialis et testicularis
 • Trigonum inguinale (Hesselbachi)

 • laterálně: lig. interfoveolare Hesselbachi, vasa epigastrica inferiora
 • mediálně + kraniálně: falx inguinalis Henlei
 • kaudálně: tractus iliopubicus Thomsoni = zesílený pruh fascia transversalis souběžný s lig. inguinale
 • dno: fascia transversalis
 • místo prostupu přímých tříselných kýl

   

  Připomínky, podněty a nápady pište na adresu: david[tečka]kachlik{zavináč}lf3{tečka}cuni{tečka}cz

   

  Copyright: David Kachlík - 2002