Magisterské studium

Domácí stránka

Novinky

Věda

Výuka

Otázky

Studijní materiály

Termíny zkoušky

Pavilon CH

Morfologie

Historie anatomie

Česká anatomická společnost

Anatomický kroužek

Jámy na lebce

Pro zájemce o tabulku upravenou pro tisk, klikněte zde

Orbita

 • kraniálně: pars orbitalis o. frontalis (fovea trochlearis + spina trochlearis, incisura/foramen frontalis/supraorbitalis, fossa glandulae lacrimalis), ala minor o. sphenoidalis (fissura orbitalis sup.)
 • mediálně: processus frontalis maxillae (fossa sacci lacrimalis), os lacrimale, lamina orbitalis o. ethmoidalis (foramina ethmoidalia ant. et post.), ala minor o. sphenoidalis
 • laterálně: facies orbitalis o. zygomatici (foramen zygomaticoorbitale), facies orbitalis alae majoris o. sphenoidalis
 • kaudálně: facies orbitalis o. zygomatici, facies orbitalis corporis maxillae (sulcus et canalis infraorbitalis, fissura orbitalis inf.), processus orbitalis o. palatini
 • vstup: Aditus orbitae
 • vrchol: Apex orbitae (canalis opticus)
 • bulbus oculi
 • mm. bulbi - m. rectus sup., inf., med. et lat., m. obliquus sup. et inf., m. levator palpabrae superioris
 • glandula lacrimalis, saccus lacrimalis
 • n. opticus
 • ganglion ciliare /parasympatické ganglion/
 • n. oculomorius, trochlearis, abducens
 • n. ophthalmicus (= n.V/1) a jeho větve
 • plexus ophthalmicus /nervová pleteň kolem tepny/
 • a. ophthalmica a její větve
 • v. ophthalmica sup. et inf. a jejich přítoky
 • a. infraorbitalis (větev a. maxillaris)
 • v. infraorbitalis (přítok plexus pterygoideus)
 • n. infraorbitalis et zygomaticus (větve n.V/2)
 • corpus adiposum orbitae
 • m. orbitalis /ucpává laterální část fissura orbitalis inferior/
 • Cavitas nasalis ossea

 • kraniálně: ossa nasalia, pars nasalis o. frontalis, lamina cribrosa o. ethmoidalis, corpus o. sphenoidalis
 • laterálně: processus frontalis + facies nasalis maxillae, os lacrimale, labyrintus ethmoidalis, lamina perpendicularis o. palatini (foramen sphenopalatinum), lamina medialis processus pterygoidei o. sphenoidalis
 • kaudálně: processus palatini maxillae /+os incisivum/ (canalis incisivus), lamina horizontalis o. palatini
 • septum - pars ossea - lamina perpendicularis o. ethmoidalis, vomer
 • vstup: Apertura piriformis
 • výstup: Choanae
 • conchae nasales (sup., media, inf.) dělí prostor na:

 • meatus nasi superior – recessus sphenoethmoidalis (malá concha nasalis suprema), apertura sisus sphenoidalis
 • meatus nasi medius – hiatus maxillaris (semilunaris) , infundibulum ethmoidale, ductus frontonasalis
 • meatus nasi inferior – apertura ductus nasolacrimalis
 • meatus nasi communis - (společná část bez skořep při septum nasi)
 • meatus nasopharyngeus - (společná část za skořepami)
 • Fossa temporalis
 • laterálně: arcus zygomaticus /+fascia temporalis/
 • kraniálně: linea temporalis superior o. parietalis et frontalis
 • ventrálně: facies temporalis o. zygomatici (foramen zygomaticotemporale)
 • kaudálně: crista infratemporalis alae majoris o. sphenoidalis
 • mediálně: facies temporalis alae majoris o. sphenoidalis, squama o. temporalis, facies externa ossis parietalis et frontalis
 • pterion (punctum Sylvii) – místo styku čtyř švů (příp. os epiptericum)
 • m. temporalis
 • aa. temporales profundae et media
 • r. zygomaticotemporalis n. zygomatici (z n.V/2), nn. temporales (z n. V/3)
 • corpus adiposum buccae /Bichati/ - processus temporalis
 • Fossa infratemporalis
 • kraniálně: facies infratemporalis o. sphenoidalis (foramen ovale, spinosum, petrosum, venosum), squama o. temporalis
 • ventrálně: tuber maxillae (foramina alveolaria)
 • dorzálně: přechází do spatium prestyloideum
 • mediálně: lamina lateralis processus pterygoidei o. sphenoidalis, processus pyramidalis o. palatini
 • laterálně: ramus mandibulae (foramen mandibulae)
 • kraniálně: fissura orbitalis inferior, fissura pterygomaxillaris
 • m. pterygoideus medialis et lateralis
 • m. temporalis (úpon)
 • a. maxillaris + větve
 • plexus pterygoideus /žilní pleteň/
 • ganglion oticum /Arnoldi/, n. mandibularis (n. V/3) + větve, chorda tympani (větev n. facialis), n. petrosus minor (větev n. glossopharyngeus)
 • foramen mandibulae /laterálně/– n. alveolaris inf (←n. V/3) + vasa alveolaria inf.
 • corpus adiposum buccae /Bichati/
 • Fossa pterygopalatina
 • kraniálně: facies maxillaris alae majoris o. sphenoidalis
 • ventrálně: facies infratemporalis maxillae (fissura orbitalis inferior, canales alveolares )
 • mediálně: lamina perpendicularis o. palatini (foramen sphenopalatinum)
 • dorzálně: processus pterygoideus (canalis pterygoideus) + facies maxillaris alae majoris o. sphenoidalis (foramen rotundum, canalis palatovaginalis)
 • laterálně: fissura pterygomaxillaris
 • kaudálně: canalis palatinus major
 • ggl. pterygopalatinum /Meckeli/(+ n. canalis pterygoidei)
 • n. maxillaris + větve
 • a. maxillaris + větve
 • přítoky do plexus pterygoideus /žilní pleteň/
 •  

   

  Připomínky, podněty a nápady pište na adresu: david[tečka]kachlik{zavináč}lf3{tečka}cuni{tečka}cz

   

  Copyright: David Kachlík - 2002