Magisterské studium

Domácí stránka

Novinky

Věda

Výuka

Otázky

Studijní materiály

Termíny zkoušky

Pavilon CH

Morfologie

Historie anatomie

Česká anatomická společnost

Anatomický kroužek

Otvory a průchody v lebce

Pro zájemce o tabulku upravenou pro tisk, klikněte zde

Slabě vytištěné průchody, otvory a obsahy jsou nadstavbové!

OTVOR

Z

DO / NA

OBSAH

canales alveolares (maxillae)

foramina alveolaria tuberis maxillae

alveoli dentales maxillae

- rr. alveolares sup. post. (větve z n. V/2)
- a. alveolaris sup. post. (větev a. maxillaris)

canales diploici (Brescheti)

diploe

diploe

- vv. diploicae

canales incisivi

palatum durum

cavitas nasi (dno)

- n. nasopalatinus (větev z nn. nasales post. z n. V/2)
- větev z rr. septales post. (větve a. sphenopalatina z a. maxillaris)

canales palatini minores

canalis palatinus major

foramina palatina minora (palatum durum)

- nn. palatini minores (větve z n. V/2)
- aa. palatinae minores (větve a. palatina descendens z a. maxilllaris)
- vv. palatinae minores (přítoky do plexus pterygoideus)

canaliculi caroticotympanici

canalis caroticus

cavitas tympani (paries caroticus)

- aa. caroticotympanicae (větve a. carotis interna)
- nn. caroticotympanici (větve plexus caroticus internus)

canaliculus cochleae

labyrinthus osseus (scala tympani cochleae)

basis cranii externa (facies inf. o. petrosi)

- aqueductus cochleae
- v. aqueductus cochleae (přítok v. jugularis interna)

canaliculus chordae tympani

canalis nervi facialis (sestupná část)

cavitas tympani

- chorda tympani (větev n. VII)
- a. tympanica post. (větev a. stylomastoidea)

canaliculus mastoideus

fossa jugularis
(basis cranii externa)

fissura tympano-mastoidea
“norma lateralis”

- r. auricularis n. vagi

canaliculus tympanicus (Jacobsoni)

fossula petrosa
(basis cranii externa - facies inf. o. petrosi)

cavitas tympani (paries mastoideus)

- n. tympanicus (větev n. IX)
- a. tympanica inf. (větev a. pharyngea ascendens)

canaliculus vestibuli

labyrinthus osseus
(vestibulum - recessus ellipticus)

basis cranii interna (facies post. o. petrosi)

- ductus endolymphaticus

canalis caroticus

basis cranii externa (apertura externa c.c.)

přes foramen lacerum do fossa cranii media (apertura interna c.c.)

- a. carotis interna
- plexus venosus caroticus int.
- plexus caroticus int. /nervová pleteň/

canalis condylaris

fossa cranii posterior

na basis cranii externa

- v. emissaria condylaris (spojuje sinus sigmoideus s povodím v. vertebralis)
- r. meningeus (větev a. occipitalis)

canalis infraorbitalis

sulcus infraorbitalis (dno orbity)

foramen infraorbitale “norma facialis”

- n. infraorbitalis (větev z n. V/2)
- a. infraorbitalis (větev a. maxillaris)
- v. infraorbitalis (přítok v. ophthalmica inf.)

canalis mandibulae

foramen mandibulae

foramen mentale (mandibulae)

- a. alveolaris inf. (větev a. maxillaris)
- v. alveolaris inf. (přítok v. maxillaris)
- n. alveolaris inf. (větev z n. V/3)

canalis musculo-tubarius

semicanalis m. tensoris tymani

basis cranii externa

cavitas tympani (paries caroticus)

- m. tensor tympani

semicanalis tubae auditivae

basis cranii externa
(z nosohltanu)

cavitas tympani (paries caroticus)

součást tuba auditiva (Eustachii)

canalis nervi petrosi majoris

canalis nervi facialis (geniculum)

hiatus canalis n. petrosi majoris
(fossa cranii media)

- n. petrosus major (větev z n. VII)
- r. petrosus (větev a. meningea media)

canalis nervi petrosi minoris

cavitas tympani (paries caroticus ?)

hiatus canalis n. petrosi minoris
(fossa cranii media)

- n. petrosus minor (větev z n. IX)
- a. tympanica sup. (větev a. meningea media)

canalis nasolacrimalis

fossa sacci lacrimalis (paries medialis orbitae)

meatus nasi inferior

- ductus nasolacrimalis

canalis nervi facialis (Falloppii)

meatus acusticus internus
(fossa cranii posterior)

foramen stylomastoideum
(basis cranii externa)

- n. facialis
- a. stylomastoidea (větev a. auricularis post.)
- v. stylomastoidea (přítok v. auricularis post.)

canalis nervi hypoglossi

fossa cranii posterior

basis cranii externa

- n. hypoglossus
- plexus venosus canalis n. XII
- r. meningeus (větev a. pharyngea ascendens)

canalis opticus

fossa cranii anterior

apex orbitae

- n. opticus (med.)
- a. ophthalmica (lat.)

canalis palatinus major

fossa pterygopalatina

foramen palatinum majus (palatum durum)

- n. palatinus major (větev z n. V/2)
- a. palatina major (větev a. palatina descendens z a. maxillaris)
- v. palatina major (přítok do plexus pterygoideus)

canalis palatovaginalis

fossa pterygoplalatina

basis cranii externa (do nosohltanu)

- n. pharyngeus (větev z n. V/2)
- r. pharyngeus (větev a. maxillaris)

canalis pterygoideus (Vidii)

foramen lacerum

fossa pterygopalatina

- n. canalis pterygoidei (n. petrosus
major z n. VII + n. petrosus profundus z plexus caroticus int.)
- a. canalis pterygoidei (větev a. maxillaris)
- v. canalis pterygoidei (přítok plexus pterygoideus)

canalis vomerovaginalis

canalis palatovaginalis

basis cranii externa

leží mediálně od canalis palatovaginalis

fissura orbitalis inferior

fossa pterygopalatina

orbita

- n. zygomaticus (větev z n. V/2)
- n. infraorbitalis (větev z n. V/2)
- a. infraorbitalis (větev a. maxillaris)
- v. ophthalmica inf. (ústí do plexus pterygoideus)
štěrbinu uzavírá hladký sval: m. orbitalis

fissura orbitalis superior

mediální část

fossa cranii media

orbita

- n. oculomotorius
- n. nasociliaris (větev z n. V/1)
- n. abducens

laterální část

fossa cranii media

orbita

- n. trochlearis
- n. frontalis (větev z n. V/1)
- n. lacrimalis (větev z n. V/1)
- v. ophthalmica sup.

fissura petrotympanica (Glaseri)

“norma lateralis”

cavitas tympani (paries caroticus)

- chorda tympani
- a. tympanica ant. (větev a. maxillaris)
- v. tympanica ant. (přítok do plexus pterygoideus)
- ligamentum mallei anterius

fissura pterygomaxillaris

fossa infratemporalis

fossa pterygopalatina

- a. maxillaris (větev a. carotis ext.)
- žilní přítoky do plexus pterygoideus

fissura sphenopetrosa
ventromediálně pokračuje jako foramen lacerum

fossa cranii media

na basis cranii externa

- n. petrosus minor (větev z n. IX)
za čerstva vyplněn synchondrosis sphenopetrosa

foramen caecum

fossa cranii anterior

cavitas nasi

- v. emissaria foraminis caeci
(spojuje sinus sagittalis superior a žíly dutiny nosní)
výskyt v 1%

foramen ethmoidale anterius

(canalis orbitocranialis)

orbita (mediální stěna)

lamina cribrosa (fossa cranii ant.)

- n. ethmoidalis anterior (větev
n. nasociliaris z n. V/1)
- a. ethmoidalis anterior (větev a. ophthalmica)
- v. ethmoidalis anterior (přítok v. ophthalmica sup.)

foramen ethmoidale posterius

(canalis orbitoethmoidalis)

orbita (mediální stěna)

cellulae ethmoidales posteriores

- n. ethmoidalis posterior (větev n.nasociliaris z n. V/1)
- a. ethmoidalis posterior (větev a. ophthalmica)
- v. ethmoidalis post. (přítok v. ophthalmica sup.)

foramen frontale / incisura frontalis

orbita (margo suraorbitalis aditus orbitae)

“norma facialis”

- r. medialis n. supraorbitalis
(větev n. frontalis z n. V/1)
výskyt v 50%

foramen jugulare

ventromediální část

fossa cranii posterior

basis cranii externa

- sinus petrosus inferior
- n. glossopharyngeus
- n. vagus
- n. accesorius
- a. meningea post. (větev a. pharyngea ascendens)
- r. meningeus (větev a. occipitalis)

dorzolaterální část

fossa cranii posterior

basis cranii externa

- sinus sigmoideus
pod otvorem se splavy spojují a vytvářejí bulbus sup. venae jugularis int.

foramen lacerum

dorzolaterálně pokračuje v fissura sphenopetrosa, dorzomediálně jako fissura petrooccipitalis

fossa cranii media

basis cranii externa

- r. recurrens foraminis laceri (větev z a. carotis interna)
částečně:  a. carotis interna
- plexus caroticus internus
- plexus venosus caroticus internus
- n. petrosus profundus (větev plexus caroticus internus)
- n. petrosus major (větev n. VII)
za čerstva vyplněn synchondrosis sphenopetrosa

foramen mastoideum

fossa cranii post. (sulcus sinus sigmoidei)

“norma occipitalis”

- v. emissaria mastoidea (spojuje sinus sigmoideus s povodím v. occipitalis/ v. auricularis post.)
- r. meningeus (větev z a. occipitalis)

foramen occipitale magnum

fossa cranii posterior

basis cranii externa

- prodloužená mícha a pleny mozkové
- ligamentum denticulatum
- aa. vertebrales
- a. spinalis anterior
- aa. spinales posteriores (2)
- radix spinalis n. accessorii
- žilní spojky mezi plexus basilaris, sinus marginales a plexus venosus vertebrales interni ant. et post.
- ligamentum apicis dentis
- fasciculi longitudinales lig. cruciformis atlantis
- membrana tectoria

foramen ovale

fossa cranii media

fossa infratemporalis

- n. mandibularis (V/3)
- plexus venosus foraminis ovalis
- (n. petrosus minor (větev n. IX))
- (a. meningea accessoria)

foramen parietale

calva (vnitřní plocha)

calva (zevní plocha)

- v. emissaria parietalis (spojuje sinus sagittalis superior s povodím v. temporalis superficialis)

foramen petrosum / canaliculus innominatus Arnoldi

fossa cranii media
(dorzálně od foramen ovale)

fossa infratemporalis

- n. petrosus minor

foramen rotundum

fossa cranii media

fossa pterygopalatina

- n. maxillaris (V/2)

foramen sphenopalatinum

fossa pterygopalatina

cavitas nasi (meatus nasi communis)

- a. sphenopalatina (větev a. maxillaris)
- rr. nasales posteriores sup. lat. et med. (větve n. V/2)

foramen spinosum

fossa cranii media

fossa infratemporalis

- a. meningea media (větev a. maxillaris)
- v. meningea media (často zdvojená)
- r. meningeus (větev zn. V/3)

foramen squamosum

fossa cranii media

“norma lateralis”

- v. emissaria (spojuje sinus petrosqamosus a v . retromandibularis) - variabilní

foramen supraorbitale / incisura supraorbitalis

orbita (horní okraj aditus orbitae)

“norma facialis”

- r. lateralis n. supraorbitalis (větev
n. frontalis z n. V/1)
- a. supraorbitalis (větev a. ophthalmica)
-
v. supraorbitalis (přítok v. ophthalmica sup.)

foramen venosum / foramen Vesalii

fossa cranii media
(ventromediálně od foramen ovale)

foramen venosum

- v. emissaria foraminis venosi
(spojuje sinus cavernosus a plexus pterygoideus)

foramen zygomaticoorbitale

orbita (laterální stěna)

foramen zygomaticofaciale

- r. zygomaticofacialis n. zygomatici (větev z n. V/2)

foramen zygomatico-temporale

- r. zygomaticotemporalis n. zygomatici (větev z n. V/2)

lamina cribrosa

 

fossa cranii anterior

cavitas nasi

- nn. olfactorii

orbita (přes canalis orbitocranialis)

- a. meningea anterior (větev a. ethmoidalis ant.)
- n. ethmoidalis anterior (větev
n. nasociliaris z n. V/1)

meatus acusticus internus

fossa cranii posterior
- porus acusticus int. až na fundus p.a.i., na němž jsou:
- area facialis /ventrokraniálně/(1)
- area cochlearis /ventrokaudálně/(2)
- area vestibularis superior /dorzokraniálně/(3)
- area vestibualris inferior /dorzokaudálně/(4)
- foramen singulare
(5)

canalis n. facialis

- n. facialis (1)

labyrinthus osseus - n. vestibulocochlearis
/- n. cochlearis (2)/
/- pars superior n. vestibularis (3)/
/- pars inferior n. vestibularis (4)/
/- n. ampularis posterior (větev z  n. vestibularis)(5)/
- a. labyrinthi (větev a. basilaris)
- vv. labyrinthi (přítoky sinus petrosus inferior)

tegmen tympani
děrovaný strop středoušís

fossa cranii media

cavitas tympani (paries tegmentalis)

- vv. tympanicae (přítoky sinus petrosus superior / sinus petrosquamosus)

 

Připomínky, podněty a nápady pište na adresu: david[tečka]kachlik{zavináč}lf3{tečka}cuni{tečka}cz

 

Copyright: David Kachlík - 2002