Útvar
Struktura
Vysvětlení
Páteř a žebra

Foramen vertebrale / Canalis vertebralis

Lig. longitudinale posterius, membrana tectoria

Plexus venosi vertebrales interni anterior et posterior

Dura mater spinalis, Arachnoidea mater spinalis, Pia mater spinalis

Arteria spinalis anterior, aa. spinales posteriores (4)

Radices anteriores et posteriores (+ ganglia nervi spinalis) nervorum spinalium (31 párů)

 

Medulla spinalis (pod úrovní L1 pak cauda equina)

Radix spinalis nervi accessorii

 


žilní pleteně ve spatium epidurale


míšní obaly

míšní tepny na jejím povrchu

přední a zadní kořeny transverzálně vystupující z míchy tvoří po spojení míšní nerv opouštějící kanál


mícha (pod úrovní L1 pokračuje jen svazek míšních nervů)

Foramen intervertebrale

Nervus spinalis

Ramus spinalis

Vena spinalis

míšní nerv vystupující transverzálně z míchy

tepenná větev pro míchu

Foramen transversarium

Arteria et venae vertebrales

 

Foramen costotransversarium

-

 
Arcus anterior atlantis

Membrana atlantoocipitalis anterior

Lig. atlantoaxiale anterius

Tuberculum anterius atlantis

M. longus colli (úpon)

Lig. longitudinale anterius

hluboký krční sval

 

Arcus anterior posterior

Membrana atlantoocipitalis posterior

 

Tuberculum posterius atlantis

M. rectus capitis posterior minor (začátek)

Lig. nuchae

hluboký šíjový sval

 

Dens axis

Lig. apicis dentis

Ligg. alaria

Lig. transversum atlantis (pouze přiléhá zezadu)

Canalis sacralis

Lig. sacrococcygeum dorsale profundum

Plexus venosi vertebrales interni anterior et posterior

Dura mater spinalis

Cauda equina

Pars spinalis fili temrinalis (končí u S2)

 

žilní pleteně ve spatium epidurale


míšní obal - tvrdá plena

pod úrovní L1 pokračuje jen svazek míšních nervů

gliový bezfunkční kaudální konec míchy

Hiatus sacralis

N. spinalis: n. sacralis quintus (= S5)

N. spinalis: n. coccygeus (Co)

 

Foramina sacralia anteriora

Ramus anterior nervi spinalis (sacralis)

Ramus spinalis arteriae sacralis lateralis

 

Foramina sacralia posteriora

Ramus posterior nervi spinalis (sacralis)

 

Sulcus costae

Vena intercostalis

Arteria intercostalis

Nervus intercostalis

 

Sulcus arteriae subclaviae costae primae

Arteria subclavia

součást fissura scalenorum

Sulcus venae subclaviae costae primae

Vena subclavia