MUSCULI DORSI PROPRII
(ČTVRÁ VRSTVA)
(dříve m. erector trunci)

inervace: dorzální větve míšních nervů

1) M. ERECTOR SPINAE
a) M. SPINALIS (spojuje obratlové trny)
b) M. LONGISSIMUS (od trnových výběžků vzhůru k příčným vběžkům, podél celé páteře)
c) M. ILIOCOSTALIS (od kosti křížové a hřebene kyčelního na žebra)

funkce: oboustranně – vzpřímení páteře, záklon hlavy
jednostranně – úklon a rotace páteře na stranu působícího svalu

2) MM. SPINOSTRANSVERSALES
M. SPLENIUS
začátek: trny C 4  – C 7, Th 1 – Th 5
úpon: zevní polovina linea nuchalis superior, processus mastoideus
funkce: záklon a otáčení hlavy

3) MM. TRANSVERSOSPINALES
a) M. SEMISPINALIS
b) MM. MULTIFIDI
c) MM. ROTATORES
od příčných výběžků vzhůru k trnovým výběžkům
funkce: oboustranně – vzpřimování páteře, záklon hlavy
jednostranně – uklání páteř a hlavu na stranu a současně rotuje na stranu opačnou

4) MM. INTERTRANSVERSARII

5) MM. INTERSPINALES
drobné svaly mezi processus transversi, popř. spinosi sousedních obratlů
funkce: pomáhají při úklonu páteře