Útvar

Obsah

Poznámka

Os parietale

Sulcus sinus sigmoidei

Sinus sigmoideus

žilní lebeční splavy

Sulcus sinus sagittalis superioris

Sinus sagittalis superior

Foveolae granulares

Granulationes arachnoideales Pacchioni

výchlipky pavoučnice, místo vstřebávání mozkomíšního moku

Sulcus arteriae meningeae mediae

A. et vv. meningeae mediae

 

Sulci arteriosi

větve a. meningea media

 

Linea temporalis superior

Fascia temporalis

 

Linea temporalis inferior

M. temporalis

 

Os frontale

Linea temporalis

M. temporalis

Crista frontalis

Falx cerebri

= část tvrdé pleny mozkové oddělující od sebe polokoule koncového mozku

Sulcus sinus sagittalis superioris

Sinus sagittalis superior

žilní lebeční splav

Margo et spina nasalis

připojeny ossa nasalia a lamina perpendicularis ossis ethmoidalis

Arcus superciliaris

M. corrugator supercilii (začátek)

mimický sval

Fovea trochlearis obsahující chrupavčitou spina trochlearis

obtáčí se kolem šlacha m. obliquus bulbi superior  ve své pochvě

Fossa glandulae lacrimalis

Glandula lacrimalis

Slzná žláza

Incisura ethmoidalis

připojena lamina cribrosa ossis ethmoidalis

Apertura sinus frontalis + canalis frontonasalis

spojuje sinus frontalis a meatus naší medius cavitatis nasi

vstup do čelní dutiny

Os occipitale

Tuberculum pharyngeum

Raphe pharyngea

úpon vazivové zadní části hltanu

Sulcus sinus petrosi inferioris

Sinus petrosus inferior

žilní lebeční splav

Condylus occipitalis

hlavice art. atlantooccipitalis

pro facies articularis superior atlantis

Processus jugularis

 M. rectus capitis lateralis (úpon)

krční sval

Incisura jugularis

 

společně s incisura jugularis o. temporalis vytváří foramen jugulare

Processus intrajugularis

 

rozděluje incisura jugularis na ventromediální a dorzolaterální část

Protuberantia occipitalis externa

Lig. nuchae

vaz mezi protuberantia occipitalis ext. a processus spinosus C7

Crista occipitalis externa

Lig. nuchae

Linea nuchalis suprema

Galea aponeurotica

Venter occipitalis m. epicranii

vazivová pokrývka lebky

mimický sval

Linea nuchalis superior

M. trapezius (začátek)

M. sternocleidomastoideus (úpon)

svaly krku

Linea nuchalis inferior

vazivová septa svalů krku a zad

Planum occipitale

úpony šíjových a zádových svalů

Protuberantia occipitalis interna

Confluens sinuum Herophyli

soutok žilních lebečních splavů

Sulcus sinus transversi

Sinus transversus

žilní lebeční splavy

Sulcus sinus sigmoidei

Sinus sigmoideus

Sulcus sinus occipitalis / Crista occipitalis int.

Sinus occipitalis

Sulcus sinus marginalis

Sinus marginalis

Fossa cerebralis

Lobus occipitalis cerebri

týlní lalok koncového mozku

Fossa cerebellaris

Hemispherae cerebelli

polokoule mozečku

Sutura mendosa

nad linea nuchalis suprema /do 4. roku/

mezi desmogenní (kraniální) a chondrogenní (kaudální) částí squama o. occipitalis, může přetrvat a oddělovat ossa interparietalia Incae s. Goethicum

Os sphenoidale

Sella turcica – fossa hypophysialis

Hypophysis cerebri

podvěsek mozkový

Processus clinoideus anterior

Tentorium cerebelli

část tvrdé pleny mozkové

Processus clinoideus medius

Diaphragma sellae

Tuberculum sellae

Diaphragma sellae

Processus clinoideus posterior

Tentorium cerebelli et diaphragma sellae

Sulcus caroticus

A. carotis interna

Crista sphenoidalis

připojena lamina perpendicularis ossis ethmoidalis

Rostrum sphenoidale

připojen vomer žlábkem mezi křídly

Crista infratemporalis

M. pterygoideus lat. - caput superior (začátek)

žvýkací sval

Spina ossis sphenoidalis

Lig. sphenomandibulare

Lig. pterygospinale

Lig. mallei anterius

M. tensor veli palatini (začátek)

 

 

sval měkkého patra

Sulcus tubae auditivae

Cartilago tubae auditivae

sluchová trubice mezi nosohltanem a středouším

Lamina medialis processus pterygoidei

Fascia pharyngobasilaris

M. constrictor pharyngis sup.

tvoří zadní stěnu nosohltanu

svěrač hltanu

Hamulus pterygoideus

Raphe pterygomandibularis

Sulcus hamuli pterygoidei

obtáčí se tu šlacha m. tensor veli palatini ve své pochvě

mezi háčkem a šlachou je vložena bursa

Lamina lateralis processus pterygoidei

M. pterygoideus lat. - caput inferior (začátek)

žvýkací sval

Processus pterygospinosus /lamina lat. p.p./

Ligamentum pterygospinale

Fossa pterygoidea

M. pterygideus med. (začátek)

žvýkací sval

Fossa scaphoidea

M. tensor veli palatini (začátek)

sval měkkého patra

Os temporale

Processus mastoideus

M. sternocleidomastoideus (úpon)

M. splenius capitis (úpon)

M. longissimus capitis (úpon)

uvnitř výběžku se nalézají cellulae mastoideae

svaly krku a zad

Incisura mastoidea

M. digastricus /venter posterior/

nadjazylkový sval

Sulcus sinus sigmoidei

Sinus sigmoideus

žilní lebeční splav

Sulcus arteriae occipitalis

A. occipitalis

Procesus cochleriformis septi canalis musculotubarii

obtáčí se tu šlacha m. tensor tympani

Geniculum canalis nervi facialis

odbočka pro canalis nervi petrosi majoris

kolénko mezi první a druhou částí canalis n. VII

Tegmen tympani

děravý strop středoušní dutiny

Eminentia arcuata

vyzdvihuje ji canalis semicircularis anterior

Sulcus nervi petrosi majoris

N. petrosus major

R. petrosus a. meningeae mediae

Sulcus nervi petrosi minoris

N. petrosus minor

A. tympanica superior

Impressio trigeminalis

Ganglion trigeminale Gasseri

senzitivní nervová uzlina

Margo superior partis petrosae

Tentorium cerebelli

část tvrdé pleny mozkové

Sulcus sinus petrosi superioris

Sinus petrosus superior

žilní lebeční splav

žilní lebeční splav

Sulcus sinus petrosi inferioris

Sinus petrosus inferior

Incisura jugularis

společně s incisura jugularis o. temporalis vytváří foramen jugulare

Fossa jugularis

obsahuje bulbus superior v. jugularis internae

Processus intrajugularis

rozděluje incisura jugularis na ventromediální a dorzolaterální část

Processus styloideus

Lig. stylohyoideum

Lig. stylomandibulare

M. stylohyoideus (začátek)

M. styloglossus (začátek)

M. stylopharyngeus (začátek)

nadjazylkový sval

sval jazyka

zdvihač hltanu

Sulcus tympanicus

vsazen bubínek /= membrana tympani/

Incisura tympanica

vsazena pars flaccida membranae tympani

Vagina processus styloidei

kostěná část pars tympanica o. petrosi kolem proc. styloideus

Sulcus arteriae temporalis mediae

A. temporalis media

Processus zygomaticus

M. masseter (začátek)

Lig. temporomandibulare laterale

Fascia temporalis

spolu s proc. temporalis o. zygomatici vytváří arcus zygomaticus

Crista supramastoidea

M. temporalis (začátek)

Fascia temporalis

žvýkací sval

Foveola suprameatica Maceweni

V hloubce se nalézá antrum mastoideum

Fossa mandibularis

pro caput mandibulae

jamka art. temporomandibularis

Os ethmoidale

Crista galli

Falx cerebri

část tvrdé pleny mozkové

Processus uncinatus

připojen k processus ethmoidalis conchae nas. inf.

Concha nasalis inferior

Processus ethmoidalis

připojen k processus uncinatus ossis ethmoidalis

Os lacrimale

Crista lacrimalis posterior

M. orbicularis oculi /pars profunda/

Lig. palpebrale mediale

mimický sval

vaz připevňující víčka

Os nasale

Sulcus ethmoidalis

N. ethmoidalis anterior

Maxilla

Fossa canina

M. levator anguli oris (začátek)

mimický sval

Tuber maxillae

M. pterygoideus medialis (začátek)

žvýkací sval

Crista conchalis

pro připojení concha nasalis inferior

Sulcus palatinus major

N. et vasa palatina majora

spolu s lamina perpendicularis ossis palatini vytváří canalis palatinus major

Crista lacrimalis anterior

Lig. palpebrale mediale

vaz připevňující víčka

Crista ethmoidalis

pro připojení concha nasalis media

Alveoli dentales

pro horní zuby /gomphosis/

Crista nasalis

 

pro připojení vomeru

Sulci palatini

Nn. et vasa palatina majora

Os palatinum

Incisura sphenopalatina

spolu s corpus ossis sphenoidalis vytváří foramen sphenopalatinum

Crista conchalis

pro připojení concha nasalis inferior

Crista ethmoidalis

pro připojení concha nasalis media

Sulcus palatinus major

N. et vasa palatina majora

spolu s facies nasalis maxillae vytvářejí canalis palatinus major

Processus pyramidalis

M. pterygoideus medialis (začátek)

žvýkací sval

Processus sphenoidalis

spolu s processus vaginalis ossis sphenoidalis vytváří canalis palatovaginalis

Crista nasalis

pro připojení vomeru

Spina nasalis posterior

M. uvulae (začátek)

sval měkkého patra

Os zygomaticum

Tuberculum marginale

Fascia temporalis

Tuberculum orbitale

Lig. palpebrale laterale

Aponeurosis m. levatoris palpebrae superioris

Lig. suspensorium bulbi

vaz připevňující víčka

šlacha okohybného svalu

vaz připevňující kouli oční

Mandibula

Tuberculum mentale

M. depressor anguli oris (začátek)

mimické svaly

Linea obliqua

M. depressor anguli oris (začátek)

M. depressor labii inferioris (začátek)

M. buccinator (začátek)

Fossa digastrica

M. digasticus /venter anterior/

nadjazylkový sval

Spina mentalis superior

M. genioglossus (začátek)

jazykový sval

Spina mentalis inferior

M. geniohyoideus (začátek)

nadjazylkový sval

Linea mylohyoidea

M. mylohyoideus (začátek)

M. constrictor pharyngis superior (začátek)

Raphe pterygomandibularis

nadjazylkový sval

svěrač hltanu

Fovea sublingualis

Glandula subligualis

slinná žláza

Fovea submandibularis

Glandula submandibularis

Nodi lymphoidei submandibulares

slinná žláza

mízní uzliny

Alveoli dentales

pro dolní zuby /gomphosis/

Tuberositas masseterica

M. masseter (úpon)

žvýkací sval

Tuberositas pterygoidea

M. pterygoideus medialis (úpon)

Lig. stylomandibulare

žvýkací sval

Lingula mandibulae

Lig. sphenomandibulare

Sulcus mylohyoideus

N. mylohyoideus

R. mylohyoideus a. alveolaris inferioris

Processus coronoideus

M. temporalis (úpon)

žvýkací sval

Incisura mandibulae

N. et vasa masseterica

Caput mandibulae

hlavice art. temperomandibularis

pro fossa mandibularis ossis temporalis

Collum mandibulae

Lig. temporomandibulare laterale

Fovea pterygoidea

M. pterygoideus lateralis (úpon)

žvýkací sval

Os hyoideum

Corpus

M. geniohyoideus (úpon)

M. mylohyoideus (úpon)

M. stylohyoideus

M. sternohyoideus (úpon)

M. omohyoideus /venter superior/ (úpon)

M. ceratoglossus /část m. hyoglossus/ (začátek)

Membrana thyrohyiodea

Lig. hyoepiglotticum

(M. genioglossus)

nadjazylkový sval

nadjazylkový sval

nadjazylkový sval

podjazylkový sval

podjazylkový sval

sval jazyka

vaz hrtanu

vaz hrtanu

(sval jazyka)

Cornu minus

M. constrictor pharyngis medius (začátek)

M. chondroglossus /část m. hyoglossus/ začátek)

Lig. stylohyoideum

svěrač hltanu

sval jazyka

Cornu majus

M. constrictor pharyngis medius (začátek)

M. ceratoglossus /část m. hyoglossus/ (začátek)

Membrana thyrohyiodea

M. thyrohyoideus

poutko pro šlachu m. digastricus

svěrač hltanu

sval jazyka

vaz hrtanu

sval hrtanu