Spojení HK

 

Junctura thoracoscapularis

připojení lopatky hrudníku pomocí svalů

pohyby: elevace-deprese, protrakce-retrakce, vnější rotace-vnitřní rotace

 

Articulatio sternoclavicularis (Klíčkohrudní kloub)

Typ kloubu

Složený (discus articularis), kulový, omezeně pohyblivý

Hlavice

Facies articularis sternalis claviculae

Jamka

Incisura clavicularis sterni (na manubrium sterni)

Kloubní pouzdro a jeho vazy

Lig. sternoclaviculare anterius et posterius, lig. interclaviculare; mimokloubní vaz – lig. costoclaviculare

Pohyby

Trojosý, velmi omezeně všemi směry

Střední poloha

Paže volně visící u těla (= základní poloha)

Poznámka

Clavicula přesahuje horní okraj manubrium sterni à zvětšuje incisura jugularis;

kloub velice pevný à při nárazech v ose končetiny  se spíše láme clavicula

 

 

Articulatio acromioclavicularis (Nadpažkoklíčkový kloub)

Typ kloubu

Jednoduchý/složený (discus articularis v 50 %), plochý, tuhý

Hlavice

Facies articularis acromialis claviculae

Jamka

Facies articularis clavicularis acromii

Kloubní pouzdro a jeho vazy

Lig. acromioclaviculare (nahoře); mimokloubní vaz – lig. coracoclaviculare

Pohyby

Trojosý, omezeně všemi směry

Střední poloha

Paže volně visící u těla (= základní poloha)

Poznámka

kloub náchylný k úrazu při přímém nárazu na rameno – stupně postižení dle Tossyho (v závislosti na postižení vazů) – distorze, subluxace (natržení LAC, roztržení LC), luxace (roztržení obou)

 

Syndesmoses

omezuje pohyby lopatky

 (může být vytvořena kloubní štěrbina)

 

omezuje abdukci paže nad horizontálu (nutná vnější rotace lopatky = dolním úhlem ven pomocí m. serratus ant. et m. trapezius)

 

 

 

Articulatio humeri / glenohumeralis (Ramenní kloub)

Typ kloubu

Jednoduchý, kulový volný, pohyblivý

Hlavice

Caput humeri

Jamka

Cavitas glenoidalis scapulae (+ labrum glenoidale)

Kloubní pouzdro a jeho vazy

Collum scapulae – collum anatomicum humeri

Výjimka úponu kloubního pouzdra: výchlipka pouzdra à vagina synovialis intertubercularis do sulcus intertubercularis (obsahuje tendo capitis longi musculi bicipitis brachii)

- volnější a zřasené na vnitřním dolním okraji ("recessus axillaris")

Ligg. glenohumeralia (sup., medium, inf. – mezi horním a středním zeslabené místo = foramen ovale Weitbrechti, rovněž zeslabneé bezejménné místo mezi střendím a dolním), lig. transversum humeri (přes sulcus intertubercularis), lig. coracohumerale, šlachy svalů rotátorové manžety

pouzdro zdola a zepředu oslabené à vykloubení

ZZK

Uvnitř kloubního pouzdra: labrum glenoidale, tendo capitis longi musculi bicipitis brachii (oddělené synoviální membránou)

Kolem kloubu: bursae synoviales (8): např. bursa subacriomialis, bursa subdeltoidea, bursa subcoracoidea, bursa subtendinea musculi subscapularis

Pohyby

Flexe-extenze (=dorzální flexe), abdukce (90°)-addukce (+hyperddukce), vnitřní-vnější rotace (45°), cirkumdukce

Střední poloha

Mírná flexe + abdukce 45°

Poznámka

Rotátorová manžeta tvořena úponovými šlachami 4 svalů (m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. teres minor, m. subscapularis)

CD (capitodiafyzární) úhel = 130°

Nejpohyblivější kloub v těle

 

 

Articulatio cubiti (Loketní kloub)

Typ kloubu

Složený (tří kosti), funkčně kladkový

a)       art. humeroulnaris (kladkový)

b)       art. humeroradialis (kulový)

c)       art. radioulnaris proximalis (kolový)

Hlavice

a)       trochlea humeri

b)       capitulum humeri

c)       circumferentia articularis radii

Jamka

a)       incisura trochlearis ulnae

b)       fovea articularis radii

c)       incisura radialis ulnae

Kloubní pouzdro a jeho vazy

Condylus humeru; epicondyli mimo (začátky svalů), ulna po okraji styčných ploch, na radiu recessus sacciformis (výjimka)

Lig. collaterale radiale et ulnare (3 části: lig. humerocoronoideum, olecranohumerale, obliquum Cooperi), lig. anulare radii, lig. quadratum (tvoří dno recessus sacciformis)

ZZK

Musculi articulares (m. anconaeus)

Kloubní tukové těleso

Bursa subcutanea olecrani, bursa subtendinea musculi tricipitis brachi

Pohyby

Flexe-extenze, pronace-supinace (= obíhání radia kolem ulny podmiňuje rotace radia v AHR)

Střední poloha

Flexe, mírná pronace

Poznámka

možná hyperxtenze při malém olekranu nebo přítomném foramen supratrochleare

Syndesmosis radioulnaris = membrana interossea antebrachii (mediodistálně od radia) + chorda obliqua (laterodistálně od ulny, slabý proužek proximálně)

Articulatio radioulnaris distalis (Dolní vřetenoloketní kloub)

Typ kloubu

Jednoduchý, pohyblivý, kolový

Hlavice

Circumferentia articularis ulnae

Jamka

Incisura ulnaris radii

Kloubní pouzdro a jeho vazy, ZZK

Recessus sacciformis

Pohyby

Pronace-supinace = obíhání radia kolem ulny

Střední poloha

mírná pronace

Poznámka

pracuje pouze v součinnosti s art. radioulnaris proximalis

 

Retinaculum musculorum flexorum - tvoří ventrální ohraničení canalis carpi

rozepjaté mezi eminentia carpi ulnaris a radialis

 

Articulationes manus (klouby ruky)

Articulatio radiocarpalis (Zápěstní kloub)

Typ kloubu

Složený (4 kosti + discus articularis), pohyblivý, elipsový

Hlavice

Os scaphoideum, os lunatum, os triquetrum

Jamka

Facies articularis carpalis radii + discus articularis

Kloubní pouzdro a jeho vazy

(Recessus prestyloideus)

Lig. radiocarpale palmare et dorsale; lig. ulnocarpale palmare et dorsale; lig. collaterale ulnare et radiale (slabé, funkčně nevýznamné vazy)

ZZK

Discus articularis

Pohyby

Palmární flexe-extenze (= dorzální flexe), radiální a ulnární dukce (60°), cirkumdukce

Střední poloha

Pokračování osy předloktí

Poznámka

Ulna není součást kloubu!

 

Articulatio mediocarpalis (Středozápěstní kloub)

Typ kloubu

Složený (2 hlavice a 2 jamky), omezeně pohyblivý

Hlavice

a)       ulnárně: os hamatum, os capitatum (funkční hlavice zápěstí!)

b)       radiálně = os scaphoideum

Jamka

a)       ulnárně: os scaphoideum, os lunatum, os triquetrum

b)       radiálně: os trapezium, os trapezoideum

Kloubní pouzdro a jeho vazy

Lig. carpi radiatum

Ligg. intercarpalia dorsalia, palmaria, interossea

Pohyby

Minimální všemi směry, posuny všech kůstek okolo funkční hlavice

Ruka jako celek

Střední poloha

Pokračování osy předloktí

Poznámka

Kloubní štěrbina tvaru písmene S, složená z artt. intercarpales mezi proximální a distální řadou zápěstních kostí

 

Articulationes intercarpales

tuhé, ploché klouby mezi jednotlivými kostmi

Ligg. intercarpalia dorsalia, palmaria, interossea

Articulatio ossis pisiformis

tuhý, plochý kloub mezi os triquetrum a os pisiforme

Lig. pisohamatum, pisometacarpale

Articulationes carpometacarpales

tuhé, ploché klouby mezi jednotlivými kostmi

Ligg. carpometacarpalia dorsalia, palmaria, interossea

Articulationes intermetacarpales (mezi os metacarpi II-IV)

tuhé, ploché klouby mezi jednotlivými kostmi

Ligg. metacarpalia dorsalia, palmaria, interossea

 

Articulatio carpometacarpalis pollicis (Zápěstně-záprstní kloub palce)

Typ kloubu

Jednoduchý, pohyblivý, sedlový

Hlavice

Basis ossis metacarpi primi

Jamka

Os trapezium (sedlová plocha)

Kloubní pouzdro a jeho vazy

Ligg. carpometacarpalia dorsalia, palmaria, interossea

Pohyby

Flexe-extenze, abdukce-addukce, cirkumdukce, opozice-repozice

Střední poloha

Mírná flexe a abdukce

Poznámka

-

 

Articulationes metacarpophalangeae (Záprstně-článkové klouby) (5)

Typ kloubu

Jednoduchý, pohyblivý, dorzálně kulový, palmárně válcový (zářez) à funkčně elipsový

Hlavice

Caput ossis metacarpi

Jamka

Basis phalangis proximalis (+ fibrocartilago palmaris)

Kloubní pouzdro a jeho vazy

Ligg. collateralia (med.+lat.), ligg. palmaria (obsahují fibrocartilago), lig. metacarpale transversum profundum (napříč mezi hlavičkami záprstních kostí)

ZZK

Fibrocartilago palmaris

Pohyby

Flexe-extenze, při extenzi ulnární a radiální dukce, cirkumdukce, (pasivní rotace v extenzi)

Střední poloha

Střední flexe

Poznámka

.

 

Articulationes interphalangeae proximales et distales (Ruční mezičlánkové klouby; IPP a IPD klouby)

Typ kloubu

Jednoduchý, pohyblivý, kladkový

Hlavice

Trochlea phalangis (na caput phalagis proximalis et media) (vodící lišta)

Jamka

Basis phalangis mediae et distalis  (vodící rýha)

Kloubní pouzdro a jeho vazy

Ligg. collateralia (med.+lat.), ligg. palmaria (obsahují fibrocartilago)

Pohyby

Flexe-extenze

Střední poloha

Střední flexe

Poznámka

-