Spojení DK

 

Articulatio sacroiliaca (Křížokyčelní kloub)

Typ kloubu

Jednoduchý, 3-osý, plochý, tuhý (amphiarthrosis)

(Hlavice)

Facies auricularis ossis sacri (nerozlišujeme hlavici a jamku)

(Jamka)

Facies auricularis ossis ilii (nerozlišujeme hlavici a jamku)

Kloubní pouzdro a jeho vazy

Lig. sacroiliacum anterius, posterius et interosseus (tuberositas iliaca et ossis sacri), lig. iliolumbale

Pohyby

Minimální, předozadní a kývavé kolem S2, např. při chůzi a skoku

změna těžiště – změna postavení (inklinace) pánve

Střední poloha

= základní poloha

Poznámka

neodpovídající si kloubní plochy – zmenšování rozsahu pohybu se stářím – přetěžování zádového svalstva – bolesti bederní páteře a vyzařování do stehna

 

Synarthorses cinguli pelvici

·         Symphysis pubica (Stydká spona)

 

·         Syndesmoses:

 

Pelvis (pánev)

·   složená z párové os coxae a nepárové os sacrum

·   inclinatio pelvis (sklon) = 60°

·   hranice velké a malé pánve (pelvis major et minor) - linea terminalis = promontorium (přechod mezi L a S páteří), linea arcuata, pecten ossis pubis, horní okraj stydké spony

·   4 pánevní roviny

o        aditus (vchod): linea terminalis – nejširší diameter transversa 13 cm

o        amplitudo (šíře): S2/3, střed acetabula, střed stydké spony – nejširší diameter obliqua 13,5 cm

o        angustia (úžina) – S5, spinae ischiadicae, dolní okraj stydké spony – nejširší diameter recta 11,5 cm

o        exitus (východ) – trigonum urogenitale, trigonum anale (dvě šikmé roviny tvaru širokého písmene V): dolní okraj stydké spony, tubera ischiadica, os coccygis – nejširší diameter recta 9,5 cm

 

Articulatio coxae (Kyčelní kloub)

Typ kloubu

Jednoduchý, 3-osý, kulový omezený (enarthrosis) = ořechový (art. cotylica), pohyblivý

Hlavice

Caput femoris

Jamka

Acetabulum: facies lunata + labrum acetabuli

Kloubní pouzdro a jeho vazy

Pouzdro: vpředu až na linea intertrochanterica, vzadu v 2/3 collum femoris
Lig. iliofemorale (Bigellowi) - nejmohutnější vaz lidského těla, lig. ischiofemorale, lig. pubofemorale, zona orbicularis, lig. capitis femoris, lig. transversum acetabuli

Retinacula Weibrechti - cévní zásobení hlavice – zejména větve z a. circumflexa femoris medialis)

ZZK

Labrum acetabuli, pulvinar acetabuli, nitrokloubní vaz obalený synoviální blánou: lig. capitis femoris

Pohyby

Flexe-extenze (=dorzální flexe), addukce-abdukce, (+hyperaddukce), vnitřní-vnější rotace, cirkumdukce

Střední poloha

Střední flexe, mírná abdukce a vnější rotace

Poznámka

Lig. iliofemorale omezuje extenzi

Lig. pubofemorale omezuje abdukci a vnější rotaci

Lig. ischiofemorale omezuje addukci a vnitřní rotaci

CCD (capitocolodiafyzární) úhel = 126°

Vrozená dysplázie kyčelního kloubu (vývojová dysplázie kyčelní – VDK) - nejčastější vrozená vada pohybové soustavy

 

Articulatio genus (Kolenní kloub)

Typ kloubu

Složený, 2-osý, bikondylární, pohyblivý
A) articulatio femorotibialis

b) articulatio femoropatellaris

Hlavice

a)       condyli femoris

b)       facies patellaris femoris

Jamka

a)       facies articularis superior tibiae

b)       facies articularis patellae

Kloubní pouzdro a jeho vazy

Kloubní pouzdro: po krajích kloubních ploch, vynechává epicondyli femoris

Recessus suprapatellaris (proximálně) - většinou spojen s bursa suprapatellaris (punkce kolena); recessus subpopliteus (laterálně)

Meniscus medialis (tvar písmene C) – srostlý s lig. collateralle tibiale à méně pohyblivý (pohyby m. semimembranosus)

Meniscus lateralis (polokruhový) – srostlý s m. popliteus; oba měsíčky vnějšími okraji připojeny k pouzdru

Kloubní vazy (12):

mimokloubní: lig. patellae, retinaculum patellae mediale et laterale, lig. collaterale fibulare et tibiale, lig. popliteum obliquum,lig. popliteum arcuatum

hluboké mimokloubní: lig. cruciatum anterius et posterius

 nitrokloubní: lig. transversum genus, lig. meniscofemorale anterius (Humphryi) et posterius (Weitbrechti) – může chybět

ZZK

Meniscus medialis et lateralis, nitrokloubní vazy, plica synovialis patellaris, plicae alares (hmatné po stranách lig. patellae), corpus adiposum infrapatellaris (Hoffae), bursae synoviales (tihové váčky) – bursa suprapatellaris, bursa gastrocnemiosemimembranosa (mediálně) – patologicky Bakerova cysta

Pohyby

Flexe-extenze (3 fáze: počáteční rotace, valivý pohyb, posuvný pohyb), vnitřní-vnější rotace pouze při „odemknutém“ kolenu !

Střední poloha

Flexe 20-30°

Poznámka

Nejsložitější kloub v lidském těle

Fyziologický abdukční úhel mezi stehenní kostí a bércem = 170-175°

Nešťastná triáda: poškození lig. collaterale tibiale, meniscus medialis, lig. cruciatum anterius

 

Articulatio tibiofibularis proximalis

Typ kloubu

Jednoduchý, 3-osý, plochý, tuhý (amphiarthrosis)

(Hlavice)

Facies articularis capitis fibulae

(Jamka)

Facies articularis fibularis tibiae

Kloubní pouzdro a jeho vazy

Lig. capitis fibulae anterius et posterius

Pohyby

Drobné posuvné pohyby všemi směry

Střední poloha

Základní poloha

Poznámka

-

 

Syndesmosis tibiofibularis

 

Articulationes pedis (Klouby nohy)

 

Articulatio talocruralis (Hlezenní kloub)

Typ kloubu

Složený, kladkový,1-osý, pohyblivý

Hlavice

Trochlea tali: facies superior, facies malleolaris medialis et lateralis

Jamka

Facies articularis inferior tibiae, facies articularis malleoli medialis tibiae et lateralis fibulae

Kloubní pouzdro a jeho vazy

Kloubní pouzdro: proximálně recessus tibiofibularis

Lig. collaterale mediale (lig. deltoideum): 4 části (pars tibiotalaris anterior, tibionavicularis, tibiocalcanearis, tibiotalaris posterior)

Lig. collaterale laterale: 3 samostatné vazy (lig. talofibulare ant., calcaneofibulare, talofibulare post.)

Pohyby

Plantární-dorzální flexe (30°- 50°)

tah lig. talofibulare anterius → zúžení tibiofibulární štěrbiny

tah lig. tibiofibulare posterius + ventrálně širší talus → rozšíření tibiofibulární štěrbiny

Střední poloha

Základní poloha

Poznámka

Při dorzální flexi se širší ventrální částí trochlea tali  drobně rozevírá vidlice bércových kostí

 

 

Articulatio subtalaris/talocalcanea (Hleznopatní kloub)

Typ kloubu

Jednoduchý, 1-osý, válcový, pohyblivý

Hlavice

Facies articularis talaris posterior calcanei

Jamka

Facies articularis calcanea posterior tali

Kloubní pouzdro a jeho vazy

Lig. talocalcaneum posterius, mediale, laterale et interosseum (poslední je uvnitř sinus tarsi)

Pohyby

Inverze-everze (sdružené pohyby)

Inverze plantární flexe + addukce + supinace

Everze: dorzální flexe + abdukce + pronace

Střední poloha

Základní poloha

Poznámka

Pohyby sdružené pro celou nohu

 

 

Articulatio talocalcaneonavicularis

(součást Articulatio tarsi transversa)

Typ kloubu

Složený, 3-osý, kulový, pohyblivý

Hlavice

a)       Caput tali

b)       Facies articularis calcanea media et posterior tali

Jamka

a)       Facies articularis ossis navicularis

b)       Facies articularis talaris media et posterior calcanei

Kloubní pouzdro a jeho vazy

Lig. talonaviculare, lig. calcaneonaviculare plantare, část lig. bifurcatum (lig. calcaneonaviculare dorsale)

ZZK

Fibrocartilago navicularis (rozšiřuje jamku)

Pohyby

Inverze-everze (sdružené pohyby)

Střední poloha

Základní poloha

Poznámka

Pohyby sdružené pro celou nohu

 

Articulatio calcaneocuboidea (Krychlopatní kloub)

Typ kloubu

Jednoduchý, 3-osý, podle tvaru plochy sedlový, tuhý (amphiarthrosis)

(Hlavice)

Facies articularis cuboidea calcanei

(Jamka)

Facies articularis calcanea ossis cuboidei

Kloubní pouzdro a jeho vazy

Lig. calcaneocuboideum plantare, část lig. bifurcatum (lig. calcaneocuboideum dorsale)

Pohyby

Omezené: inverze-everze (sdružené pohyby)

Střední poloha

Základní poloha

Poznámka

Pohyby sdružené pro celou nohu

           

 

Articulatio tarsi transversa (Choparti): Articulatio calcaneocuboidea + Articulatio talonavicularis (část Art. talocalcaneonavicularis)

 

Articulatio cuneonavicularis

 

Articulationes intercuneiformes

 

Arcticulatio cuneocuboidea

 

Ligamenta tarsi

Plantární vazy pomáhají udržovat nožní klenbu

 

Articulationes tarsometatarsales

 

Lisfranckův kloub: Articulationes tarsometatarsales + Articulationes intermetatarsales

 

Articulationes metatarsophalangeae

 

Articulationes interphalangeae proximalis et distalis

 

Ligamentum plantare longum

Od patní kosti na základny metatarzů

Pomáhá udržovat podélnou nožní klenbu

 

 

Podélná klenba

 

Příčná klenba

 

 

Sdružené pohyby nohy

Inverze = addukce + supinace + plantární flexe

Everze = abdukce + pronace + dorzální flexe